Gravrätt och gravskick

Gravrätt
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Dödsbodelägarna får från huvudmannen en blankett "Anmälan om gravrättsägare" där det ska anges vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Vill samtliga dödsbodelägare vara gravrättsinnehavare så är det fullt
möjligt.

Huvudmannen ska tillhandahålla gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år för den som vid dödsfallet var folkbokförd inom dennes förvaltningsområde utan kostnad för dödsboet. Har någon blivit antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare till denna gravplats och en ny gravsättning sker på den inom de 25 åren så förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Således kan en gravplats vara »aktiv« under en mycket lång tid utan att det ska kosta de efterlevande något för gravrättsinnehavet.
   
Olika gravskick
En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Att sköta och vårda en grav är ett sätt att hålla minnen levande och visa respekt för den avlidne. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

På våra kyrkogårdar finns fyra olika typer av gravplatser som presenteras nedan. Hör gärna av dig till någon av våra vaktmästare om du har frågor eller vill se områdena på kyrkogården.

Minneslund
Minneslunden är ett gravområde för nedgrävning av askor. Det är en anonym gravsättning utan gravrätt eller plats för namn. Den har en gemensam smyckningsplats.

 Kistgravplats
Kistgravplatsen är avsedd för en eller flera kistor. De upplåts med
25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen, men skötseln kan köpas av församlingen

Askgravlund
Askgravlunden är avsedd endast för askor. Den upplåts utan gravrätt. Namnbricka sätts upp på gemensam plats.

 Urngravplats
Urngravplatsen är avsedd en eller flera urnor. Dessa upplåts med 25 års gravrätt som kan förlängas. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen, men skötseln kan köpas av församlingen.