Kyrkogård

I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten.

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet. I Skillingaryd församling finns det fyra kyrkogårdar (begravningsplatser): 
Hagshult, Tofteryd, Åker och Skogskyrkogården i Skillingaryd. 
Dessa sköts av kyrkogårdsförvaltningen.