Personuppgiftsbehandling i Skellefteå pastorat

Du är mycket viktig för oss och det är en självklarhet att värna om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Genom dataskyddsförordningen (som trädde i kraft 25 maj 2018) stärks skyddet av dina personuppgifter .

Medlemskap i Svenska Kyrkan
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter t.ex för att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information m m.
De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).  
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.  
Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.  
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.  

Medlem i kör/aktivitetsgrupp
För att vi ska kunna administrera våra kör-/aktivitetgruppsmedlemmar -aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om medlemmarna, nämligen de som du själv i förekommande fall angivit. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med oss för att kunna delta i vår gruppverksamhet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet inte ingås och du kan då inte delta i kören/gruppen, eftersom vi behöver dina uppgifter för att kunna få bidrag från Sensus.  
Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, sammanställa alla kör/gruppmedlemmars uppgifter i listor som kan lämnas ut till er i gruppen samt ta kontakt med dig vid behov. Som nämndes ovan kommer vi även att skicka vissa av dina uppgifter till Sensus i syfte att kunna få bidrag för ditt deltagande i kören/gruppen.  
Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören/aktivitetsgruppen samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.  

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.  
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Skellefteå pastorat på 0910-708400 eller skelleftea.pastorat@svenskakyrkan.se.