Foto: Magnus Aronson /Ikon

Montering och provning av gravvårdar

Läs centrala gravvårdskommitténs dokument om montering och provning av gravvårdar

Det som avgör om gravvårdar står säkert och i prydliga rader, är det som finns under markytan - grundläggningskonstruktionen, dubbningen av gravvårdens olika delar och hur gravstenen är dubbad i sockeln.


Denna skrift beskriver de arbetsmiljökrav som måste ställas på gravvårdars montering och hur man kan gå till väga för att visa att gravvårdens montering uppfyller dessa krav. De redovisade provningsmetoderna ska göra det möjligt för leverantörer att förvissa sig om att en ny konstruktion är tillräckligt stabil och säker. Även betongkvalitéer/produkter har utvecklats.


Centrala Gravvårdskommitténs parter har gemensamt tagit fram denna
anvisning och rekommenderar att den följs för att gravvårdar ska vara rimligt säkra ur arbetsmiljösynpunkt.

I dokumentet som finns att ladda ner längre ned på sidan, beskrivs arbetsmiljökrav gällande gravstenssäkerhet.

Ladda ner montering och provning av gravvårdar här (pdf)

  

För mer information, kontakta

Maria Sandström

Maria Sandström

Skellefteå pastorat

Chef för begravnings- och fastighetsförvaltning, Hortonom, Ledningsgrupp