Foto: Kristina Strand-Larsson/IKON

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Församlingsråden i Skellefteå pastorat har sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. Mandatperioden är på fyra år.

Kågedalens församling:
Kersti Karlsson (ordförande), Jörgen Klingstedt (fh), Per Lundberg, Karin Enmark, Karin Nilsson, Theresa Stenberg och Malin Lindahl. Ersättare är Mathias Lindgren, Katarina Eriksson och Barbro Nord.

Jörn-Bolidens församling
Thomas Burström (ordförande), Lukas Lundman (fh), Åsa Lundman, Lars Sjöström, Ingrid Åman, Karina Westermark och Curt Edvardsson. Ersättare är Britt-Mari Fougstedt och Hans-Bertil Bergquist.

Byske-Fällfors församling
Åke Nordlundh (ordförande), Lars Öberg (fh), Anna-Katarina Lundberg, Annica Hedlund, Eva Bergman-Söderström, Kerstin Lundmark, Kristina Ershag, Marie Lundgren, Rosalie Keller och Ulla Ekman Karlsson.

Sankt Olovs församling
Anna From Lindqvist (ordförande), Annika Lundström (fh), Birgitta Burström, Margit Lundström, Roger Larsson, Lars Lundmark och Yngve Stenlund. Ersättare är Maria Almström och Marie-Louise Bystedt.

Skellefteå landsförsamling
Ellenor Forsell Lindberg (ordförande), Arne Andersson (fh), Roland Åkerström, Marianne Johansson, Catrin Marklund och Maria Lawes. Ersättare är Mats Berglund, Per-Olof Marklund och Rune Nyström.

De är församlingsrådens ordföranden

Varför engagerar du dig som ordförande i församlingsrådet?

Varför är det så viktigt med lokalt medlemsengagemang i församlingarna?

Vad blir församlingsrådets viktigaste uppgift under mandatperioden?

 

Kersti Karlsson
Kågedalens församling

– Kyrkan är så viktig för mig, och det har den varit ända sedan jag satt i kyrkbänken i Kåge som barn. Och lärde mig av min bror att man med hjälp av en spegel kunde titta på kyrkokören på läktaren och på dem som satt bakom. Jag menar att kyrkan är viktig i vår oroliga tid, med det ständigt aktuella budskapet om Jesus Kristus. Vi har firat att Jesus  blev en av oss, och att hans namn är Immanuel, Gud med oss! Han utmanar oss att följa honom och kämpa för det goda, det sanna, det rätta och det sköna.  

Kersti Karlsson

– Det är ju här på plats som kyrkan finns till för de människor som bor här. Det är här som vi kan mötas och växa som människor och som kristna, så olika som vi är. Att bygga levande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift – det är en gemensam kallelse för hela den världsvida kyrkan. 

– Att vi frågar oss: hur kan vi vara angelägna för invånarna här? Att de ser att kyrkan jobbar med sådant som är viktigt för dem. Församlingens uppgifter är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.  Allt syftar till att så att säga öppna ett fönster till tillvarons grund, till Gud.

Anna From-Lindqvist
Sankt Olovs församling

– Jag tycker om att leda utvecklings- och förändringsprocesser.

Anna From-Lindqvist

– Utveckla verksamheten och locka fler till våra arrangemang, kyrkor och grupper samt att säkerställa en god ekonomi.

– Få människor att upptäcka hur viktig kyrkan är.

Thomas Burström
Jörn-Bolidens församling

–  Oavsett vilken roll jag har i FR så vill jag arbeta för att försöka nå de mål vi har satt upp för vår församling och pastorat.

Thomas Burström

– Vi behöver lyssna på varandra och hjälpas åt att skapa en verksamhet som passar och känns viktig för alla åldrar och kulturer i vårt samhälle.

– Att möta människor, skapa förtroende och på så sätt få församlingsmedlemmar och församlingsbor att känna trygghet och och tillit till kyrkans verksamheter i livets alla skiften.

Åke Nordlundh
Byske-Fällfors församling

– Jag engagerar mig i församlingen och församlingsrådet därför att kyrkan är viktig och har ett angeläget ärende – evangeliet om Jesus Kristus. Som medlem i Svenska kyrkan vill jag vara med och bidra till och stödja församlingens verksamhet med min insats. Som ordförande i Församlingsrådet vill jag bidra med de erfarenheter och kunskaper jag har i en spännande och viktig uppgift att se möjligheter och på bästa sätt främja en fortgående utveckling av kyrkans arbete här i vår församling.

Åke Nordlundh

– I församlingen möts vi människor, i livet som det är. Och delar evangeliet i närvaro, öppenhet och hopp, tills hela Guds skapelse är befriad. Guds kyrka som tar gestalt i gudstjänster, körer, barn och ungdomsarbete, kyrkobyggnader, församlingshem, kyrkogårdar. Som medlemmar i kyrkan är vi delaktiga och får bidrag med liv och engagemang  på många olika sätt.

– Under 2017 började vi en spaning mot framtiden genom att bjuda in till dialogmöten på sex platser i församlingen. Vår önskan och ambition är att tillsammans med medlemmar i olika delar av församlingen samtal om verksamheten, utvecklingsmöjligheter och behov av förändringar och ibland också anpassning till ändrade förhållanden och förutsättningar. Vår plan är att följa upp och fortsätta med att bjuda in till nya möten varje år under hela valperioden.  Vi behöver tillsammans se på och samtal om vår inriktning mot framtiden utan att för den skull tappa bort vår historiska förankring.

Ellenor Forsell Lindberg
Skellefteå landsförsamling

– Har fått förtroendet att vara med och bidra tillsammans med övriga ledamöter i uppdraget  som församlingsrådet har. Som ordförande har jag en samordnande roll kring att  FR utför uppdraget på ett omsorgsfullt sätt och det blir spännande att arbeta med och utveckla  mål och inriktningar som finns i Församlingsinstruktionen.

Ellenor Forsell Lindberg

– Kyrkan är beroende av människors engagemang och lokalt engagemang främjar även ideellt engagemang. Den kyrka som växer underifrån bidrar också till nya tankar, initiativ och utveckling.
I församlingsrådet ska vi lyssna och arbeta för den lokala församlingens utveckling. Församlingen består av både stad- och landsbygd och då är ex lokala mötesplatser i olika former och vardagsverksamhet/aktiviteter värdefulla där människor kan känna sig välkomna, inkluderade och delaktiga.

– Att för församlingens bästa arbeta för grunduppgiften och de mål och inriktningar som finns i Församlingsinstruktionen. Att i det uppdraget ta tillvara de kompetenser som finns hos anställda och de många ideella krafterna i församlingen.