Kyrkoval 19 september 2021

Vad händer efter att vallokal och förtidsröstning har stängt

I kyrkovalet den 19 september valde Svenska kyrkans medlemmar ledamöterna för de kommande fyra åren till kyrkofullmäktige i Skara pastorat, stiftsstyrelsen i Skara stift och till Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Direkt efter att vallokalerna och förtidsröstningen har stängts påbörjas arbetet med att räkna rösterna. Ett slutligt valresultat uppskattas kunna publiceras månadsskiftet oktober/november.
Klicka här för att läsa mer om vad som händer efter att röstningen är avslutad...

I Skara pastorat ska det nu utses ledamöter till de lokala styrelserna; Kyrkorådet och Församlingsråden i Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling.
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och beslutar om ekonomi, budget, fastigheter m.m. Ledamöterna till kyrkorådet föreslås av en valberedning och beslutas av kyrkofullmäktige.
Församlingsrådets uppgifter handlar om hur gudstjänstlivet och församlingslivet ska se ut, fastställa församlingskollekterna, utse kyrkvärdar samt att vara med och ta ansvar för de kyrkliga inventarierna. De har även yttranderätt innan kyrkofullmäktige beslutar i frågor som rör församlingen. Ledamöterna till församlingsråden föreslås på öppna nomineringsmöten där alla som tillhör Svenska kyrkan i någon av pastoratets församlingar och är myndiga är valbara och kan föreslås. Man kan alltså bo i en av församlingarna och väljas till församlingsrådet i en annan församling. Om man inte kan närvara vid församlingens nomineringsmöte kan man lämna sina förslag till församlingsrådets ordförande innan mötet så presenteras förslagen på mötet. Ledamöterna beslutas av kyrkofullmäktige.

Öppna nomineringsmöten där kyrkotillhöriga kan delta:
Skara domkyrkoförsamling
Söndag 24/10 direkt efter högmässan i Skara domkyrka, d.v.s. kl. 12.30.

Ardala församling
Söndag 24/10 direkt efter gudstjänsten i S:ta Annagården, d.v.s. kl. 12.30.

Valle församling
Söndag 24/10 direkt efter högmässan i Skärvs kyrka, d.v.s. kl. 12.30.

Välkommen!