Foto: Anna-Maria Martén

Begravningsverksamhet

Begravningsavgiften måste alla betala, även de som har gått ur kyrkan.
Begravningsavgiften rör inte enbart de personliga kostnaderna vid begravning utan även skötsel av allmänna ytor på begravningsplatsen samt tillhörande byggnader, maskinpark, administration och personal.

Vad ingår i begravningsavgiften? (Se även film om begravningsavgiften längre ned på sidan.)

• Gravplats på allmän begravningsplats eller särskild begravningsplats.
• Gravsättning
• Kremering
• Transporter av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats.
• Lokal där stoftet kan förvaras och visas
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. (Skallsjö församling erbjuder lokal i församlingshemmet samt kyrkstugan i Floda). 
• Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

I Svenska kyrkans medlemsavgift, dvs kyrkoavgiften, ligger den rent kyrkliga verksamheten kring en begravningsgudstjänst.

Vad täcker kyrkoavgiften?

Om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för

• präst från Svenska kyrkan
• församlingskyrka
• kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
• bärare av kistan.

Gravskötsel
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av graven, vilket innefattar gravsten och planteringsyta. Församlingen åtar sig att mot en årlig avgift ombesörja skötsel av graven i gravrättsinnehavarens ställe.

Gravsättning - Kistgravar
Alla församlingsbor har rätt att få en kistgrav om man så önskar. Kistgravsättning kan ske med eller utan anhöriga. Kistgrav upplåts med gravrätt och är en gravplats för en eller flera kistor, med möjlighet att sätta upp en egen gravsten. Eventuell gravsten och plantering bekostas och vårdas av gravrättsinnehavare. En skriftlig ansökan om gravvårdens utseende måste skickas till församlingen och godkännas innan montering. För kistgrav gäller gravrätt om 25 år, med möjlighet till förlängning om 15 år för en kostnad av 750:-. Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla graven i gott skick samt anmäla ny adress.

Gravsättning - Urngravar
Urngrav upplåts med gravrätt och är en gravplats för en eller flera urnor, med möjlighet att sätta upp en egen gravsten. Eventuell gravsten och plantering bekostas och vårdas av gravrättsinnehavare. En skriftlig ansökan om gravvårdens utseende måste skickas till församlingen och godkännas innan montering. Gravsättning sker med eller utan anhöriga närvarande. Anhöriga får komma till begravningsplatsen och tillsammans med personalen se ut en gravplats. Dag och tid för urngravsättning bokas antingen genom begravningsbyrå i samråd med kyrkogårdsexpeditionen eller direkt med kyrkogårdsexpeditionen.

För urngrav gäller gravrätt om 25 år, med möjlighet till förlängning om 15 år för en kostnad av 750:-. Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla graven i gott skick samt anmäla ny adress.
 
Minneslund
Detta är ett anonymt gravskick utan gravrätt med en kollektiv och anonym karaktär. Askan grävs ner av personal. Askans plats i minneslunden markeras inte och anhöriga får således inte närvara vid gravsättning. Hela grönområdet är ett gemensamt gravområde och enskilda gravsmyckningar och planteringar förekommer inte. Man får endast smycka med snittblommor och ljus på hänvisad plats. Detta gravskick är kostnadsfritt.

Askgravplats
Askgravplats upplåts med begränsad gravrätt. Gravsättningsplatsen markeras med en namnplatta i natursten och under varje sten finns plats för två nära anhöriga att gravsättas. Anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen. Tillåten utsmyckning är snittblommor i vas samt ljus som får placeras vid respektive sten. Från Allhelgona till vårstädningen får man ha en ljuslykta samt en vinterdekoration, dock inget granris. Otillåten smyckning plockas bort av personalen.
Kostnad för skötsel under 25 år, gravering av namnplatta samt tygpåse för gravsättning är i dagsläget 7000 :-. Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen (max 2 urnor/gravplats), tas en ny avgift ut för namnplatta samt för
förlängning av skötsel.

Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till enskild gravplats och till minneslund.

Gravrätt
Den som är innehavare av en kist- eller urngrav har gravrätt till graven. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev. Innehavaren är begravningsverksamhetens kontaktperson och antecknas i församlingens gravbok. Innehavaren är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar för gravskötseln.

Gravvård/gravsten
Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdschefen.

Bårtäcken
Församlingen har ett bårtäcke som kan lånas vid begravning.

  Planera begravning

  Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden:

  • praktiska åtgärder
  • begravningsceremoni
  • gravsättning

  Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsbyrå hjälpa till med, men du kan även ordna allt själv.

  Läs mer i broschyren Planera begravning.