Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan är en plats för samtal och eftertanke – men också för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av Svenska kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Här kan du läsa om några av alla anledningar till att vara med i Svenska kyrkan. Du får några smakprov på kyrkans breda verksamhet.


Låt oss mötas i Svenska kyrkan Själevad Mo Björna!

Maria Gästrin

Kontaktpersoner:
Ulla-Britt Sundin 0660-599 09
Ingemar Johansson 0660-599 25
Maria Gästrin 0660-599 17
Svenska kyrkan består framförallt av oss människor. Av dig och mig. Låt oss församlingsbor, ideella medarbetare, anställda och förtroendevalda tillsammans aktivt vara kyrka i vår bygd! Du som har en längtan efter att engagera dig mer – tveka inte att kontakta någon av oss! Kanske har du redan nu en uppfattning om inom vilket verksamhetsområde eller inom vilka frågor som just du vill engagera dig eller så får det växa fram efter hand och i samtal med oss. 

Vill du engagera dig mer?

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Svenska kyrkan erbjuder ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud.

Svenska kyrkan – mer än du tror

Alla människor i världen är en del av Guds skapelse och har rätt till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbergen och soppkök. Därför medverkar Svenska kyrkan i samtal mellan palestinier och israeler och agerar för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar runt om i världen. Vi stöder projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn. Vi arbetar för att bönder i utvecklingsländer ska har rimliga arbetsvillkor och rättvist betalt. Dessutom finns vi där för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Framtidsfrågor

Svenska kyrkan är bland annat engagerad i frågor som handlar om samhällsdebatt, miljö, rättvisemärkt, etik och moral, nätverksbyggande och omvärldsanalyser.

Kyrkogårdsverksamhet
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Detta är ett myndighetsutövande som följer Begravningslagen och finansieras via församlingsbornas obligatoriska begravningsavgift. Församlingarna säljer skötsel av enskilda gravplatser till gravrättsinnehavare som så önskar.

Olyckor, kriser och katastrofer

Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Med erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg är Svenska kyrkan en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Dessutom samarbetar Svenska kyrkan med andra kyrkor och organisationer internationellt i syfte att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden.
Samarbete med andra kyrkor
Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. I det ekumeniska arbetet finns också ett engagemang för utsatta människor i andra länder.

Diakoni – allt kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Det bedrivs ett omfattande socialt arbete dels i församlingarna dels internationellt. Svenska kyrkan möter människor i utsatta livssituationer och hjälper dem i fysisk, psykisk och andlig nöd. Svenska kyrkans medarbetare finns på sjukhus, skolor, äldreboenden och många andra platser. När du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka finns det möjlighet till enskilda samtal med diakoner och präster. De har tystnadsplikt och för aldrig några journaler.
 

Kyrkobyggnaderna och kulturen
Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandet av landets kyrkor och till möjligheten att hålla dem öppna. Svenska kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i samhället. Valven, konsten, kyrkogårdarna, musikutbudet med mera visar vilken rik kulturskatt Svenska kyrkan bär på.

Musik

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och där finns plats för all typ av musik.

Barn-och ungdomsverksamhet

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. Det finns verksamhet nischad för alla olika ålderskategorier av barn och ungdomar. Mycket av denna verksamhet bedrivs i samverkan med andra goda krafter i vårt samhälle. Församlingarna arbetar mycket utåtriktat och möter barn och ungdomar på platser utanför kyrkans egna lokaler.

Gudstjänster – alltid öppna för alla

Gudstjänster firas varje söndag (och även andra dagar) och utgår ofta från kyrkoårets/söndagens tema. Det finns en stor variation av gudstjänstformer men gemensamt för dem är att där får vi mötas för att sjunga, be, läsa bibeln och tillsammans uttrycka den kristna tron. När nattvard (bröd och vin) utdelas kallas gudstjänsten för mässa.

Mötesplatser – var dag
Svenska kyrkan är inte bara rummet för de stora livshändelserna dop, konfirmation, vigsel och begravning utan rymmer även vardagen. Viss verksamhet riktar sig till mer specifika målgrupper som exempelvis andakter på ålderdomshem, tjejfrukostar, barnverksamhet medan annan verksamhet vänder sig mer till allmänheten som exempelvis kulturnatt, modevisning och samtalsgrupper.
Livets stora händelser
I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.