Personuppgifter hos Själevad, Mo och Björna pastorat

Församlingen/pastoratet, som är den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över anställda och förtroendevalda.

JOBBANSÖKAN
I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Härnösands stift registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE
Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

FÖRTROENDEVALDA
Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare och dess verkställande organ lagras i ett register. Som förtroendevald vid Själevad, Mo och Björna pastorat måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på stiftets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem. 

AVTAL
Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gälle ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

FOTOGRAFIER
Själevad, Mo och Björna pastorat publicerar bilder på webbplatsen  svenskakyrkan.se/sjalevad och har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Den lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t.ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Själevad, Mo och Björna pastorat vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

DATASKYDDSOMBUD
Dataskyddsombudet övervakar att Själevad, Mo och Björna pastorat följer dataskyddsförordningen. Om du behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar dina personuppgifter kan du mejla eller ringa till dataskyddsombudet eller samordnare.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
Michael Bäckström
Telefonnummer: 0611 - 254 11
Mejl: harnosand.gdpr@svenskakyrkan.se / michael.backstrom@svenskakyrkan.se
Härnösands stift
Box 94
871 22 HÄRNÖSAND

Kontaktuppgifter till vår samordnare är:
Helen Andersson
Telefonnr 0660-594 01
Mejl helen.andersson@svenskakyrkan.se
Själevad, Mo och Björna pastorat
Box 54
894 22 SJÄLEVAD