Gudstjänst och mässa

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet allt sedan de första kristnas tid. Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be. Och för att hämta kraft. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.

Altare Domsjö kyrka
Foto: Håkan Kvam
Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)
Gudstjänster är möten. Genom musiken, i orden, i bönerna, i kyrkans bilder och i nattvarden får vi känna Guds närvaro. När vår vardag möter Bibelns berättelser, när våra tankar möter predikan och när våra frågor möter Gud, då händer något och vi kan gå från gudstjänsten med ny energi, ny kraft och ny tillit.

Gudstjänstens alla möten

Gudstjänstens avslutande ord handlar om vårt ansvar för varandra i vardagen. Och vad det betyder för dig vet bara du.
Gudstjänsten avslutas med välsignelsen, kyrkans äldsta bön. I tusentals år har människor fått ta emot ljuset från Guds ansikte.

Avslutning

Inbjudan till konkret gemenskap med Gud utgår från altaret – från Gud själv. Det är en förbehållslös inbjudan. Utan krav. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gud vill ge av sig själv och sin närvaro genom brödet som bryts och vinet som delas. Kristus ger sig själv åt oss.
Gudstjänst som innehåller nattvardsfirande kallas mässa. Om det är mässa dukas nattvardsbordet och Jesu sista måltid gestaltas under återhållsamma och enkla former. Prästen säger: ”Kom, nu är allt tillrett!”

Måltiden/Mässan

I förbönen ber vi för världen och för varandra. Vi överlämnar oss och våra liv i Guds händer. Vi påminns om vårt ansvar, men vi påminns också om att vi behöver Guds delaktighet för att orka vara de människor vi skulle vilja vara.
Tillsammans bekänner vi sedan vår kristna tro. Trosbekännelsens rader sammanfattar det som Svenska kyrkan, och de flesta andra kristna kyrkor står för sedan 1000-talet. Det är vårt gemensamma uttryck för hela kyrkans tro.
Prästens predikan är den yrkeskunniges möjlighet att utifrån sin kunskap om texternas sammanhang och språk gestalta en tolkning som vill beröra och trösta. När predikan är som bäst handlar den om ditt liv, dina erfarenheter och dina val. Den vill lämna något efter sig, nämligen lyssnarens egen tolkning och ställningstagande. Något mer. Något större, som gör att tankarna går vidare även efter det att prästen sagt sitt ”Amen”.
Tre texter läses – en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets olika brev och en ur något av de fyra evangelierna som handlar om Jesu liv. Orden får stå för sig själva – de tolkas inte omedelbart men åtföljs så småningom av predikan.
Sedan ber vi kollektbönen, och ordet ”kollekt” betyder att samla ihop. Bönen sammanfattar söndagens tema och ger tillfälle till reflektion.

Ordet

Vi sjunger ”Herre förbarma dig”, precis som församlingen har gjort sedan urminnes tider. I Bibeln kan vi läsa att det ofta är med de orden som människor möter Jesus.
Gudstjänsten innehåller mycket musik och vi börjar med att sjunga. Sedan följer beredelsen då vi får lämna allt som tynger bakom oss. I förlåtelsen finns upprättelsens och den nya tillitens möjligheter.
När klockorna ringer tystnar sorlet. Någon sluter ögonen. Någon böjer huvudet till enskild bön. På en och samma gång gemenskap och enskildhet. Gudstjänsten vill ge stillhet och plats för eftertanke. Vila. Omsluten av den som känner oss utan och innan – Gud.
Det är söndag och på de allra flesta platser runt landet, ja runt världen, ringer klockorna till gudstjänst. Att det är just söndag som är den viktigaste gudstjänstdagen beror på att det är uppståndelsens dag. Jesus sa: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Inledning

De två huvuddelarna i gudstjänsten kallas Ordet och Måltiden. Ordet har sina rötter i den judiska gudstjänsten i synagogan dit de första kristna gick för att delta i böner, lovsånger, läsning ur de heliga skrifterna och predikan. De första kristnas gudstjänst avslutades i hemmet. Där firades den måltid som Jesus åt med sina lärjungar i den natt då han blev förrådd. Det var den måltiden, nattvarden, som blev den kristna gudstjänstens särdrag. Alla gudstjänster innehåller inte nattvardsfirande. De gudstjänster som innehåller nattvardsfirande kallas mässa.
Det finns många skilda sätt att fira gudstjänst eftersom tron kan uttryckas på många sätt. Men i varje gudstjänst finns det en röd tråd, en ordning som har djupa historiska rötter. Oavsett hur vi väljer psalmer, texter, böner och musik så finns det en helhet som vill hjälpa oss att öppna våra sinnen och möta Gud.