Församlingsinstruktion

Läsa om vår vision, övergripande mål och hur vi ska arbeta med gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsinstruktion för Själevad, Mo och Björna pastorat 

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som anger inriktningen för kärnverksamheten och bör gälla i fem år.

Församlingsinstruktionen uttrycker pastoratets identitet och beskriver hur man vill verka i den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Församlingsinstruktionen ska ange de övergripande målen som de mer konkreta och mätbara målen i verksamhetsplanerna ska utformas utifrån. 

Beskrivning av pastoratet

Själevad, Mo och Björna församlingar utgör tillsammans ett pastorat. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har tillsammans med kyrkoherden övergripande ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. De ansvarar även för personal, fastigheter, ekonomi och begravningsverksamhet. I varje församling är församlingsrådet styrelse och har tillsammans med kyrkoherden som främsta uppgift att se till att den grundläggande uppgiften blir utförd. Hur arbetet ska utföras beskriver församlingsrådet i verksamhetsplanen. Hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelad beskrivs vidare i arbetsordningarna för kyrkoråd respektive de tre församlingsråden. I pastoratet är 17 309 av 21 704 boende kyrkotillhöriga, vilket är 79,6 %.

Övergripande vision

Själevad, Mo och Björna pastorat vill vara en öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus.

Omvärldsanalys

Själevads församling

I Själevads församling bor 18 964 av vilka 79,2 % är kyrkotillhöriga. Av de boende är drygt 5600 barn, ungefär lika många i åldersgrupperna 0-9 år och 10-19 år. Detta medför att det krävs stora resurser för att tillgodose barnens perspektiv enligt barnkonventionen. Tendensen är att antalet barn i förskoleålder ökar vilket kommer att ställa ytterligare krav på församlingens resurser. Det finns tre högstadieskolor i församlingen, i Själevad, Domsjö och Gullänget.

Det finns ingen gymnasieskola i församlingen utan gymnasierna ligger i Örnsköldsviks församling. Församlingens öppna verksamhet, som t ex Liten och Stor, är viktiga mötesplatser. Församlingen vill satsa på att ha goda kontakter med förskolor och skolor, för att utifrån rådande läroplan och på skolans villkor erbjuda vår kompetens och våra resurser som ett bidrag till barnens utveckling. Konfirmandarbetet är mycket viktigt, och det har visats i forskningsrapporter att de som konfirmerats har en starkare relation till Svenska kyrkan än de som inte konfirmerats. Församlingen erbjuder konfirmandarbete i våra olika distriktskyrkor. Tiderna för samlingarna anpassas för att det ska vara möjligt för ungdomarna att delta.

På grund av sin storlek är församlingen uppdelad i tre stycken enheter, kallade distrikt med tillhörande arbetslag. Distrikten är Själevads, Domsjö/Hållängets respektive Gullängets distrikt. I Själevads distrikt bor cirka 5000, i Gullängets distrikt knappt 5000 och i Domsjö/Hållänget cirka 9000. Det är i huvudsak villabebyggelse i församlingen men också en del hyreshus, företrädesvis i Domsjö och i Gullänget. Befolkningen är relativt jämnt fördelad i åldersgrupperna. Då det inte finns uppenbara skillnader i lokalsamhällena som påverkar förutsättningarna för den grundläggande uppgiften är det motiverat att ha en bred verksamhet i alla tre distrikt. När det gäller kyrkliga handlingar där Själevads kyrka är den utan jämförelse mest önskade. Till det kan även tilläggas att kyrkogården och gravkapellet i församlingen finns i anslutning till Själevads kyrka. Äldreboenden finns i samtliga distrikt. För närvarande sker förändringar i ett par av dem och församlingen har att tillvarata de boendes möjligheter att delta i gudstjänstliv.

Det finns ett starkt näringsliv i församlingen, som har haft en god och stabil utveckling under de senaste åren.

Det finns några frikyrkoförsamlingar, och flera EFS-föreningar är verksamma i församlingen och det är angeläget att bibehålla och utveckla samverkan såväl ekumeniskt med församlingar från andra trossamfund som med EFS-föreningarna.
Det finns ett relativt aktivt föreningsliv och församlingen ingår i flera nätverk.

Utifrån vår vision är det viktigt att det finns öppna gemenskaper i alla distrikt och att den grundläggande uppgiften gestaltas så att människor har möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus.

Mo församling

I Mo församling bor 1240 av vilka 84,5 % är kyrkotillhöriga. Av dessa är cirka 300 barn, jämnt fördelade i åldersgrupperna 0-9 år och 10-19 år. Det finns två skolor för årskurserna 0-6 i församlingen, i Moliden respektive Gottne, och samarbetet med skolorna fungerar väl. Det är viktigt att ta vara på det stora förtroende som finns från skola och föräldrar. Högstadieskolan ligger i Bredbyn. Konfirmandarbetet sker därför i samarbete med Anundsjö församling. I äldreboendet firas gudstjänst med regelbundenhet.

Det är få arbetstillfällen på orten. Därför pendlar många till arbete på annan ort. Mo församling har ett nära samarbete med Framtidskyrkan i Gottne, och firar sin huvudgudstjänst där en gång i månaden. Mo församling vill vara en synlig och aktiv aktör i samhället genom att erbjuda verksamhet för alla åldrar samt att aktivt samverka med de föreningar och andra aktörer som finns på orten.

Utifrån de lokala förutsättningar som ges strävar Mo församling efter att verka på ett sådant sätt att så många församlingsbor som möjligt kan finna gemenskap och växa i tro på Jesus Kristus.

Björna församling

I Björna församling bor 1500 av vilka 82,8 % är kyrkotillhöriga. Av dessa är nästan 200 barn, något fler i åldrarna 10-19 år än i åldrarna 0-9 år. Både antalet invånare och medlemmar minskar. Det är fler som flyttar ut än in och fler som dör än som föds. Det finns en skola 0- 6, och en skola 0-9. De år konfirmandgruppen blir för liten sker konfirmandarbetet med fördel i samarbete med Gideå/Trehörningsjö församling. I äldreboende firar församlingen regelbundet gudstjänst.

Det finns en mängd föreningar med vilka församlingen har en god samverkan.

Flera frikyrkoförsamlingar finns och ett väl etablerat ekumeniskt arbete.
Det som är nytt är asylboende med för närvarande cirka 200 boende. I nätverket för asylmottagning fungerar församlingen som motor. Församlingen vill engagera sig i samhällsdebatten och i Björnabygdens utveckling. Kyrkan får stå för hopp och engagemang. Bygdens överlevnad är också kyrkans överlevnad.

Pastoralt program

I det pastorala programmet beskrivs pastoratets gemensamma grundhållning när det gäller den grundläggande uppgiften. Där beskrivs vidare hur uppgiften är tänkt att utföras utifrån de lokala förutsättningar som finns i Mo respektive Björna församling, samt i de tre distrikten i Själevads församling; Själevad, Gullänget respektive Domsjö/Hållänget.

Ideella medarbetare

Pastoratet har många ideella medarbetare. Alla församlingsbor har rätt att engagera sig i Svenska kyrkan och vara delaktiga i att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Dessutom är människor genom dopet bärare av kyrkans uppdrag och därigenom kallade att sprida evangeliet om Jesus Kristus.

Visionen är att många människor ska engagera sig och ta ansvar i församlingen och dess verksamhet. De anställdas och förtroendevaldas roll ska därför vara att på bästa sätt möjliggöra för människors delaktighet.

Barnkonsekvensanalys

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan. Verksamheten ska vila på barnkonventionens fyra grundprinciper:

 • Förbud mot diskriminering (artikel 2)
  Att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till verksamheten.
 • Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3).
  Att barnets bästa prioriteras i alla beslut, direkt eller indirekt. 
 • Rätten till liv och utveckling (artikel 6).
  Att verksamheten ger varje barn goda förutsättningar att utvecklas som en hel människa.
 • Rätten att få komma till tals (artikel 12)
  Att arbeta fram en struktur som ger barn och ungdomar reellt inflytande i beslutsprocesser och verksamhetsutveckling.

Flerspråkighet

Rätten att få använda det egna språket utgör en mänsklig rättighet i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Därför är det särskilt glädjande att Svenska kyrkan under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk. Människors modersmål spelar en central roll som förmedlare av kyrkans tro och liv. Pastoratet bör vara medvetet om att språksituationen kan förändras och ha beredskap för hur församlingen då ska agera. Ett första steg kan vara att det finns en möjlighet att läsa evangeliet på olika språk.

En öppen folkkyrka med demokratisk organisation måste garantera människor med olika bakgrund möjlighet till delaktighet och inflytande i kyrkans liv. Detta är en utmaning då representanter för de olika språkgrupperna kan vara få. Men det kan inte nog betonas att arbetet med minoritetsspråk är pastoratets gemensamma ansvar.

Arbetet med minoritetsspråk sker genom samarbete i Örnsköldsviks kontrakt. I vårt närområde sker den finskspråkiga verksamheten i Örnsköldsviks församling. Samarbete kring meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska (samtliga dialekter) ska ske genom kontakt med stiftet. För närvarande har Själevad, Mo och Björna pastorat ett särskilt ansvar för den teckenspråkiga verksamheten i kontraktet. Det svenska teckenspråket har en särställning eftersom det aldrig kan ersättas av ett talat språk, då funktionsnedsättningen utgör ett hinder.

Disponering av prästtjänster och kyrkomusiker

Det finns åtta komministertjänster inrättade utöver kyrkoherdetjänsten. För närvarande är fyra av komministertjänsterna arbetsledande, och dessa är arbetsledare över arbetslagen i Själevads distrikt/Mo församling, över Domsjö/Hållängets distrikt, Gullängets distrikt samt över Björna församling. De övriga fyra komministertjänsterna har för närvarande ansvar för gudstjänstlivet i varsin kyrka.

I pastoratet finns en organisttjänst inrättad. Befattningsinnehavaren tjänstgör i Själevads distrikt. Dessutom finns fem kantorstjänster, och totalt 4,30 heltidstjänster i pastoratet. Dessa har det musikaliska ansvaret i varsitt distrikt/församling.

Pastoralt program för Själevad, Mo och Björna församlingar

Emmausvandrarna  

Berättelsen i Lukasevangeliet 24:13-35 utgör ett grundläggande förhållningssätt som valts som struktur för att beskriva det pastorala programmet. Berättelsen handlar om två män som efter påskhelgens händelser i Jerusalem är på väg mot Emmaus. De får sällskap av en för dem okänd man som de samtalar med längs vägen. I slutet av berättelsen känner de igen honom som den uppståndne Jesus Kristus.

Diakoni 

Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: ”Vad är det ni går här och samtalar med varandra om?” (Luk 24: 15-17).

Pastoratets diakoni ska genomsyras av det förhållningssätt som den uppståndne Jesus Kristus hade när han slog följe med männen. Diakoni handlar om att möta människor där de befinner sig och vara vid deras sida i ett aktivt lyssnande och dialog. Diakoni är många gånger praktisk och kan då ses som kärleksbudskapet omsatt i handling. Diakoni är ett uttryck för Guds kärlek och är hela pastoratets angelägenhet och ansvar.
Det diakonala förhållningssättet ska genomsyra samtliga aspekter av den grundläggande uppgiften.

Diakoni i Själevads församling

Själevads distrikt
Det diakonala arbetet i Själevads distrikt syftar till att möta de behov som finns i distriktet, samt att motverka och förebygga utsatthet. Här är samverkan med andra samhällsaktörer viktig, detta kan exemplifieras med samarbetet med kommunen kring driften av Fritidsgården i Själevad. Där människor lever i utsatthet ska det diakonala arbetet förmedla hopp och framtidstro, och en viktig uppgift i det diakonala uppdraget är att vara medvandrare i människors livssituationer. Själevads distrikt har som mål för den kommande femårsperioden att skapa ytterligare möjligheter för människor i olika åldrar att mötas. Detta kan ske genom att exempelvis inbjuda till samtalsgrupper kring livsfrågor, stödgrupper för efterlevande o.s.v. Själevad distrikt tror på vikten av att alla värnar om uppdraget att vara medmänniskor. En målsättning för den kommande femårsperioden är därför att utveckla arbetet med ideella medarbetare, att erbjuda människor möjligheter att använda sina gåvor och resurser för att tjäna sina medmänniskor.

Gullängets distrikt
I distriktet betraktas diakonin som alla döptas uppdrag att se, möta, vårda och värna varandra. Genom att skapa systematiska mötesplatser som till exempel liten och stor, samtalsgrupper, dagträffar, cafékvällar skapas förutsättningar för att utföra detta uppdrag. Då alla människor inte har möjlighet att ansluta till dessa mötesplatser genomförs en uppsökande och utåtriktad diakoni med Jesus vid Emmausvandringen som förebildande mönster. Genom samverkan med olika samhällsfunktioner, organisationer och intresseföreningar fördjupar distriktet det diakonala uppdraget och förstärker förtroendet och legitimiteten för Svenska kyrkan i Gullänget. Orättvisor och utsatthet som bevittnas ska påtalas och adekvata åtgärder ska vidtas. Det diakonala förhållningssättet ska prägla all verksamhet. Distriktet ser sitt uppdrag bland utsatta människor från andra länder, som får permanent uppehållstillstånd i distriktet som viktigt. Där är det viktigt att genom ett respektfullt sätt stärka dessa personer och deras möjligheter till ett värdigt liv utifrån olika religiösa fromhetsuttryck. Det kan också innebära att möta kristna från andra länder på deras hemspråk.

Domsjö/Hållängets distrikt
Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Distriktet vill därför möta människor i alla åldrar; från olika sociala, kulturella och ekonomiska situationer både i distriktets verksamhet och genom att vara delaktig i lokalsamhällets olika mötesplatser. Genom detta arbete stärks individen i hennes olika relationer.  Distriktet vill finnas för dem som på olika sätt hamnat i utanförskap. Detta genom god kontakt med hemtjänst, hälsocentral, de olika handikapporganisationerna (HSO), frivården och andra goda samhällsaktörer. Distriktet vill fortsätta att finnas för de äldre, sjuka och ensamma som bor i eget boende.

Diakoni i Mo församling

Uppdraget att utöva diakoni är att vara delaktig i människors vardag och i handling visa på Guds kärlek. Under kommande femårsperiod vill församlingen förverkliga detta genom att aktivt söka delaktighet i människors vardag och som kyrka vara relevant i den enskilda människans liv och möta dem där de är. Detta kan konkret ta sig i uttryck på många olika sätt, till exempel genom att vara delaktig i befintliga mötesplatser på skola, äldreboenden och andra allmänna aktiviteter som ordnas i byarna runt om i församlingen. En annan väg är att arbeta för att församlingshemmet ska bli en mötesplats där nätverk och relationer kan byggas. Det kan ske genom att i samverkan med övriga aktörer erbjuda temakvällar kring olika frågor som berör att vara människa. Exempel på sådana frågor kan vara föräldraskap, samlevnad, relationer, droger och livspusslets utmaningar. Ytterligare en väg är att vara uppsökande och genom enskilda möten med de som bor i församlingen finnas som stöd i deras vardag.

Diakoni i Björna församling

Diakoni – kristen tro i praktisk handling, vilken präglas av samverkan med närsamhället.

Prioriterade områden är: Att finnas med som en viktig aktör i nätverksarbetet runt asylsökande. Att vara tillgänglig för ensamma och sjuka. Att finnas med och vara ett stöd i människors sorgearbete. Att vara en god kraft och förebild för ungdomar i deras utveckling mot vuxenlivet. Att öppna upp för barnfamiljer i olika sammanhang, som skapar delaktighet, samhörighet och trygghet.

Undervisning

Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom i skrifterna (Luk 24:27).

Den uppståndne Jesus Kristus har lyssnat aktivt på männen och tagit in deras livssituation. Då först börjar han tala och förklara. Inslag av undervisning finns med i samtliga aspekter av den grundläggande uppgiften.

Människan är född nyfiken, sökande och aktiv. Hela livet är ett lärande. Lärande är en levande process där dialog människor emellan är en viktig del i den undervisning kyrkan vill bedriva. Själevad, Mo och Björna pastorat vill erbjuda kravlösa mötesplatser där människan blir sedd och bekräftad. Därigenom får hon möjlighet att växa och mogna i sig själv, i relation med andra människor, skapelsen och med den treenige Guden. På så sätt ges redskap att på dopets grund tyda livet utifrån en kristen värdegrund med Jesus som medvandrare och förebild.

Undervisning i Själevads församling

Själevads distrikt
Själevads distrikt vill skapa mötesplatser för alla åldrar så att människor får del av Bibelns berättelser samt erfarenhet av kristen tro. Undervisning är ett processarbete där människor får upptäcka och växa i tro. Själevads distrikt vill erbjuda mötesplatser för denna process där människor får möjlighet att reflektera gudsbegrepp och tro samt utvecklas och fördjupas i detta.

I Själevads distrikt finns goda relationer med skolan i Själevad och där finns ett stort förtroendekapital att vårda. Det finns en stor efterfrågan av anställdas kompetens och vad dessa kan bidra med. Ett mål för framtiden är därför att etablera och upprätthålla närvaro på alla skolor i distriktet. Under kommande femårsperiod behöver distriktet arbeta med att utveckla formerna för att nå och utveckla verksamhet för åldersgruppen 20 – 50 år. Detta kan ske genom att exempelvis erbjuda temakvällar kring aktuella ämnen.

Musik är en del av den undervisningsprocess som sker och ger uttryck för ett språk där människor har möjlighet att uttrycka tro och växa i den. I musiken ges utrymme att utvecklas, både i relation till andra och i relation till Gud. Detta kan ske genom deltagande i t.ex. körverksamhet eller orgelundervisning. I Själevads distrikt driver församlingen två förskolor och ett fritidshem där verksamheten bygger på kristen grund. Ett mål för framtiden är att fortsätta utveckla samarbetet med de övriga förskolor som finns i närområdet.

Gullängets distrikt
I distriktet betraktas alla tillfällen då människor kommer i kontakt med Svenska kyrkan i Gullänget som tillfällen då lärande sker. Detta åstadkoms bland annat genom det diakonala uppdrag och det systematiska samarbetet med förskolor och skolor i distriktet. Undervisningen innebär att ge möjlighet att få växa i relation till en treenig Gud, till sina medmänniskor, till sig själv, den kristna traditionen och resten av skapelsen. Detta lärande sker när barn, ungdomar och vuxna möts i de olika verksamheter som bedrivs i distriktet. Musik, barn och ungdomar är en viktig del i distriktets satsande på lärande för framtiden. Gudstjänst och barnkyrka är ett prioriterat område. Andra prioriterade områden för kommande femårsperiod är konfirmandarbetet, där man vill öka andelen konfirmander, verksamhet för åldrarna 25-24 år, samt att starta en Alphagrupp eller liknande samtalsgrupp för vuxna.

Domsjö/Hållängets distrikt
Distriktet vill bedriva undervisning så att barn, unga och vuxna, på ett för dem tilltalande sätt, får lära känna bibelns berättelser och budskap. Människans naturliga nyfikenhet och öppenhet är en viktig utgångspunkt i vår verksamhet. Distriktet vill fortsätta skapa mötesplatser där dialogen människor emellan får utrymme, till exempel i våra verksamhetsgrupper, i gudstjänst, samarbetet med skola och andra samhällsaktörer. Oavsett t.ex. språk, kultur, funktionsnedsättning och bakgrund är man välkommen att delta och de olika behov som finns vill distriktet möta och tillgodose.

Undervisning i Mo församling

Undervisningen i Mo församling har som syfte att människor ska få möjlighet att upptäcka, reflektera över och fördjupas i den kristna tron. Lärandet sker under hela livet, med alla sinnen och med delaktighet i det egna lärandet. Målet med undervisningen är att alla platser i församlingen får vara en lärande miljö där människor får tillfälle att möta evangeliet. Undervisningen ska ge tid, förståelse och hjälp att uttrycka tro och tvivel för varje individ och för alla skeenden i livet. Mötesplatser ska skapas för barn, ungdomar och vuxna där tro och liv kan delas.

Undervisningen bör bygga på delaktighet och församlingens uppgift är att ta varje människas längtan och nyfikenhet på allvar. Målet med verksamheterna är att skapa mötesplatser för fördjupning och eftertanke, där människor får möjlighet att växa i tro. Exempel på sammanhang och mötesplatser för församlingens undervisning är allt från kyrkis och konfirmation till predikan och samtal runt kaffebordet efter gudstjänst. Under kommande femårsperiod vill församlingen även vårda och fördjupa de goda relationerna till skolorna i området.

Undervisning i Björna församling

Undervisningen ska vara anpassad efter behov i en miljö präglad av respekt, tolerans och människors lika värde. ”Människor mitt i livet” är en grupp som är i en pressad period i livet när det gäller arbete, karriär och familj, och ofta känner att de inte räcker till. Det är av stor vikt att bjuda in denna grupp till samtal om tro och existentiella frågor.
En annan viktig del är att skapa mötesplatser, med skolan som en prioriterad arena, där den enskilde kan känna sig välkommen, bekväm och delaktig. Att även skapa tillfällen som ger var och en möjlighet att finnas med i sammanhang, där man tar emot det växande behovet av andlighet som finns i dag.

Gudstjänst

”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.” Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom (Luk 24: 29-31).

Gudstjänsten är central i församlingens liv. Att människor möts och firar gudstjänst uttrycker församlingens identitet. Gudstjänsten är en öppen gemenskap av människor som vill leva mottagliga för Guds kärlek. Denna kärlek får människor i uppdrag att sprida vidare i ord och handling. I sakramenten (dopet och nattvarden) samt i det lästa och förkunnade bibelordet möter oss Kristus. Jesus Kristus är i gudstjänstgemenskapen mitt ibland oss enligt sitt löfte: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). I gudstjänsten får man ta emot Guds förlåtelse och välsignelse. Det är viktigt att det ges utrymme för olika uttryckssätt och former av gudstjänst.
Inslag av gudstjänst finns med i samtliga aspekter av den grundläggande uppgiften.

Gudstjänst i Själevads församling

I församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Minst tre gånger av fyra firas huvudgudstjänsten i form av mässa. Målsättningen är att planera så att det firas mässa någonstans i församlingen varje söndag.

Själevads distrikt
Gudstjänsten är en mötesplats och hela församlingens gåva och uppgift. Där får vi tillsammans ge uttryck för lovsång och bön, dela tro och bli inspirerade. Gudstjänsten ska kännas angelägen och erbjuda möjligheter till igenkänning och delaktighet. Ett mål för kommande femårsperiod är att fortsätta utveckla gudstjänsterna så att människor har möjlighet att känna delaktighet. Detta kan ske genom en pågående reflektion över användningen av kyrkorummet, språket samt hur vi låter barn och ungas perspektiv rymmas i alla våra gudstjänster. Musiken har en viktig funktion i gudstjänsten och är för många en källa till glädje och igenkänning och delaktighet. Under kommande femårsperiod är ett mål att ytterligare fördjupa det musikaliska uttrycket i gudstjänsten. Detta kan ske genom ett ökat inslag av extern musikmedverkan i gudstjänsterna, att öka medverkan av distriktets körer samt att bjuda in körer från övriga distrikt att medverka i gudstjänsten. Själevads distrikt eftersträvar att fira mässa tre söndagar av fyra, och den övriga söndagen kan firas som exempelvis friluftsgudstjänst eller ekumenisk gudstjänst.

Det finns ett gott ekumeniskt samarbete i distriktet och ett mål med den kommande femårsperioden är att ytterligare utveckla och fördjupa detta för att skapa en vidare gudstjänstgemenskap.

Gullängets distrikt
I Gullängets distrikt betraktas söndagsgudstjänsten som det nav som förenar distriktets olika verksamheter. En dag då distriktet möts, inspireras och hämtar kraft tillsammans. Gudstjänsten präglas av öppenhet, glädje och har ett utforskande och tillåtande klimat. Människors förmågor behöver upptäckas; så att de blir bemyndigade, får ansvar, och uppdrag i gudstjänsten. Gudstjänsten görs tillsammans. Barnens och barnfamiljernas plats i gudstjänsten är viktig i nuet för framtiden därför genomförs Gudstjänst/Mässa och barnkyrka två gånger i månaden. Musiken har en nyckelfunktion i gudstjänsten. Distriktet vill fördjupa gudstjänstfirandet och samarbetet med EFS. Målet är att söndagens gudstjänst kvantitativt (antal gudstjänstfirare) och kvalitativt (ålderssammansättning, aktörer, upplevelse av gudstjänsten) ska växa och utvecklas.

Domsjö/Hållängets distrikt
Ett levande gudstjänstliv innebär och för med sig byggandet av relationer, att göra det meningsfullt att fira gudstjänst och att vara en mötesplats. Ideella medarbetare är här en viktig resurs. Distriktet vill förutom att bevara det gudstjänstliv som finns idag, också bredda det så att gudstjänsten ännu mer blir ett möte mellan människor från olika sammanhang, åldrar och verksamheter. Alltså bör det i all verksamhet finnas en medvetenhet om och planering så att gudstjänsten är i fokus, dvs. riktas mot den. För en övergripande planering av gudstjänstlivet bör ett gudstjänstkollegium inrättas i arbetslaget. En storsatsning bör göras minst en gång per termin, en ”festgudstjänst”, där olika grupper är med. Inte enbart det talade och sjungna ordet bör finnas med i gudstjänster utan också andra ”språk” som bilder och rörelse. Arbetet med gudstjänsten ska vara en levande process; ett levande samtal om visioner. Det innebär en ständig utvärdering och fördjupning i hur distriktet på ett relevant sätt firar gudstjänst utifrån församlingsbornas längtan.

Gudstjänst i Mo församling

Under kommande femårsperiod är målet att gudstjänsten i Mo ska präglas av ökad delaktighet, samt verka för att skapa samhörighet och gemenskap. Gudstjänsterna ska tala till nutidsmänniskor och deras livssituation. Gudstjänsterna ska spegla det som är angeläget i den enskilda individens liv genom att globala frågor lyfts in, liksom lokala samhällsfrågor och andra hjärtefrågor. Förbönen ska vara aktuell och församlingsanpassad. En framtidsväg är att lyfta blicken utanför kyrkobyggnadens fyra väggar och fira fler gudstjänster i naturen och på platser där människor möts. Att skapa rörelse i gudstjänsten berikar, t.ex. genom ljuständning, nattvard i gående form eller att gå fram för personlig förbön eller andra stationer som passar till söndagens tema.
Ur ett femårsperspektiv ska gudstjänsterna anpassa för att vara mer tillgängliga för barnen, detta kan ske exempelvis en barnhörna skapas i kyrkan. Musik är en viktig del av gudstjänsten och en källa till glädje, igenkänning och delaktighet. Musik ger glädje och ro för många människor och församlingen strävar efter att fortsätta engagera lokala musiker i närområdet. I Mo församling firas som regel huvudgudstjänst tre söndagar av fyra, där minst en gång av fyra är i form av mässa. I samband med storhelger kan det bli aktuellt att sammanlysa till Själevads församling någon av de kyrkliga helgdagarna.

Gudstjänst i Björna församling

Kyrkan finns med från livets början till livet slut, vid högtider, i sorg och glädje.

Gudstjänsten ska vara ett möte, med Gud, mig själv och mina medmänniskor. Den ger kraft för veckan som kommer och ska bära församlingen i glädje och sorg. Den ska ge hopp och framtidstro. Gudstjänst med nattvard firas minst en gång i månaden.

Då de asylsökande är från flera språkgrupper är det viktigt att verka för flerspråkighet, t ex genom att läsa bibeltexter på sitt eget språk, samt att det finns praktiska moment som nattvard och ljuständning. Det är viktigt att värna om och möjliggöra att ha lokala samarbetspartners vid gudstjänster, t. ex i de olika byarna, friluftsgudstjänster och ekumeniska gudstjänster med församlingar från andra samfund. Detta samarbete resulterar i att församlingen når ut till de människor, som inte besöker gudstjänsten så frekvent. Sång och musik är gränsöverskridande och är därför en ovärderlig del av gudstjänsten, som når den enskilde oberoende av språk eller ålder. Att ge barn och ungdomar tillträde till gudstjänsten genom att vara delaktig i denna på olika sätt, är avgörande för att vår kyrka ska bli en angelägenhet för alla åldersgrupper.

I Björna församling firas huvudgudstjänst minst tre av fyra söndagar. Minst en söndag av fyra firas mässa. I samband med storhelger kan det bli aktuellt att sammanlysa till Själevads församling någon av de kyrkliga helgdagarna.

Mission

De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla andra församlade, och dessa sade: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.” Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet (Luk 24: 32-35).

Emmausvandrarna bröt genast upp för att berätta för sina vänner om deras möte med den uppståndne Jesus Kristus. Mission är kyrkans uppdrag att berätta om Guds kärleksfulla närvaro i världen genom ord och handling. Evangeliet angår alla. Mission går i alla riktningar och är gränsöverskridande. Mission sker i vårt lokalsamhälle, men också längre bort, i ett globalt sammanhang. Idag är det lokala sammanhanget ett viktigt missionsfält där behovet av insatser ökar. Missionen är inte en avgränsad aspekt av den grundläggande uppgiften, utan ska genomsyra alla aspekter av densamma.

Mission i Själevads församling

Själevads distrikt
Mission sker i varje möte, och kyrkan har ett uppdrag att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Detta är inte minst viktigt i det lokala sammanhanget, där Själevads distrikt under kommande femårsperiod vill arbeta mot att bli allt mer synliga i vårt närområde och finna nya vägar att möta människor i deras tro och andlighet. Det kan handla om att ännu mer aktivt bjuda in till verksamhet oss eller att vara uppsökande och möta människor där de befinner sig, för att möta den andliga längtan Gud har lagt ned i människor. Detta kan ske genom ett fördjupat samarbete med lokala aktörer, såsom idrottsföreningar och samhällsföreningar. Ur ett globalt perspektiv vill Själevads distrikt fortsätta att verka för ett fortsatt starkt engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete. Detta genom att fortsätta jobba med de kreativa insamlingsprojekt som finns bl.a. modevisning, men också genom att finna nya sätt att arbeta på, exempelvis musikarrangemang.

Gullängets distrikt
Evangeliet om Jesus Kristus ska spridas i det lokala sammanhanget för att öka antalet aktiva i vår verksamhet. Spridningen sker genom diakoni, undervisning och Mission sker i varje möte, och kyrkan har ett uppdrag att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Detta är inte minst viktigt i det lokala sammanhanget. Mission handlar vidare om vår uppgift att vara medmänniskor och gestalta det kristna budskapet i både ord och handling.

Ur det globala perspektivet ser församlingen behovet av ”mission i retur”, dvs. människor från andra länder som berättar vad tro inneburit och betytt i deras liv. Exempel på missionsarbete är församlingens engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete, där arbete bedrivs för att sprida kunskap om förhållandena i världen. Där samlas även medel in för att avhjälpa behov i utsatta delar av världen, exempelvis genom fasteinsamlingar och aktiviteter ordnade för insamling. gudstjänst.

Då barnen har en särställning i vår kristna tradition (Markus 10:14), och är den befolkningsgrupp som ökar mest i distriktet, ska all evangeliespridning planeras och genomföras med ett barnperspektiv för ögonen. Musikens förmåga att överbrygga gränser är en viktig del i denna mission. Det finns en resurs i ÖB-EFS som tillsammans med Svenska kyrkan skapar en stor bredd i det internationella arbetet.

Domsjö/Hållängets distrikt
Mission är att Gud har sänt oss till varandra för att förmedla hopp, tro, upprättelse och förlåtelse genom Jesus. Mission i distriktet ska märkas både i det som sägs och görs.

I det som görs strävar församlingen efter att leva i ett kärleksfullt sätt mot varandra, dels för att det är det bästa för oss men också för att genom våra handlingar beröra och inspirera varandra till växt i tron. När det gäller det som sägs förutsätter det att det finns något att berätta-att reflektionen över mitt eget liv har landat i att vilja berätta vad som berört mig. Det är viktigt att uppmuntra varandra och hjälpas åt att hitta olika berättelser av det heliga för att föra dem vidare. Att erbjuda ett språk för detta är viktigt. Att distriktet engagerar sig i hållbarhets- och rättvisefrågor lokalt och globalt är också en del i att arbeta för att upprättelse når alla. Det är viktigt att ge återkoppling till engagerade och givare om hur pengar och engagemang påverkar. Församlingen behöver också vara öppen för mission i retur.

Mission i Mo församling

Mission innebär att se människor med Jesu ögon. Mission är vad som görs på någon annans spelplan. I Mo församling sker detta bl.a. genom att erbjuda bibeläventyr, delta vid fotbollsmatcher och liknande aktiviteter. Under kommande femårsperiod har Mo församling som målsättning att vara en uppsökande kyrka som går ut och möter människor där de är. Detta kan ske genom att besöka familjer med nyfödda barn och inbjuda till dop, besöka nyinflyttade och där skapa möten och samtal i deras hem. Det internationella arbetet ska genomsyra all verksamhet, exempelvis genom att tala om medvetenheten kring bl.a. Fair Trade.

Mission i Björna församling

Utifrån Missionsbefallningen är kyrkans uppdrag att göra Kristus känd lokalt likväl som globalt. Björna församling ska kännetecknas som det sammanhang där evangeliet kan uttryckas i ord, handling och medmänsklighet. Den internationella arbetsgruppen är en viktig del i detta arbete, där man särskilt belyser barnens situation och behov. Ett arbete som också strävar efter ett brett engagemang, där man söker samarbete med aktörer som inte vanligtvis verkar i kyrkan, men med samma mål, att göra skillnad för människor. Att finnas med bland asylsökande, barn och ungdomar, familjer, att ge tröst och hopp, att bjuda in till gemenskap i församlingen, t. ex nyinflyttade, middag över kulturgränserna etc.

Domkapitlet beslutade 2015-06-13 (DK §72 Dnr 2014/22) att utfärda församlingsinstruktionen för Själevad, Mo och Björna pastorat.

Beslut