Om oss

Själevad, Mo och Björna pastorat vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Pastoratet med tre ingående församlingar
Själevad, Mo och Björna pastorat består av Själevad-, Mo- och Björna församling. Själevads församling är uppdelad i tre geografiska distrikt; Själevad, Gullänget och Domsjö-Hållänget.

Kyrkofullmäktige
Pastoratet har det övergripande ekonomiska ansvaret för de tre församlingarna, är arbetsgivare och ansvarig för fasta egendomar som exempelvis kyrkor, församlingslokaler, kyrkogårdar och begravningsplatser. Pastoratet är även huvudman för begravningsverksamheten och det finns kyrkogårdar i alla tre församlingar. Övergripande frågor rörande ekonomi, personal, fastigheter, kyrkogårdar och kyrkogårdsverksamhet hanteras av kyrkofullmäktige.

Ett kyrkoråd och tre församlingsråd
I pastoratet väljer kyrkofullmäktige ledamöter till ett gemensamt kyrkoråd. Församlingarna Själevad, Mo och Björna har dessutom var sitt församlingsråd.

Kärnverksamhet
De grundläggande uppgifterna inom samfälligheten är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsinstruktionen med mål och inriktning ligger till grund för arbetet inom församlingarna/distrikten och är framtagna av kyrkoherde, anställda och förtroendevalda.

Vision
Själevad, Mo och Björna pastorat vill vara en öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus.

Närvaro
Guds närvaro i världen föregår allt annat och kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan finns i hela Sverige samt är en del i den världsvida kyrkan och vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

Öppenhet
Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne - troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem. Kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Hopp
Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder samt bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv.

Peter Persman, kyrkoherde

I ett antal kortare och längre filmer presenteras vår verksamhet. Se gärna dem på Youtube