Begravningsavgift

Alla inkomsttagare, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, är skyldiga att betala en begravningsavgift som ska finansiera begravningsverksamheten.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Huvudmannen ska utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften förvaltningen av begravningsplatserna. Där ingår till exempel administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar) samt bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.

Vad ingår inte?

 • kista/urna och svepning
 • kist-/urndekorationer, blommor
 • annonsering
 • transport till bisättningslokal
 • begravningsceremoni
 • minnesstund
 • gravsten
 • skötsel av gravplats

Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida.