Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Seminarium: Existentiell hälsa - en rättighet för alla

Att hälsa också handlar om livets existentiella dimension är något som alltfler aktörer i samhället tar fasta på. Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar andliga och existentiella aspekter i sitt hälsobegrepp och lyfter fram vikten av dessa för att främja hälsa. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människors existentiella frågor och arbeta med olika former av andlig utveckling och fördjupning. Det sker exempelvis genom sjukhuskyrkan, fängelsesjälavården och jourhavande präst i olika kanaler.

Rätten till hälsa, inklusive existentiell och andlig hälsa, gäller alla människor. Ett tydligt problem i relation till detta är dock att det saknas tydliga direktiv för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas så att det främjar den existentiella aspekten. Vad kan vi lära oss av de initiativ som bedrivs på området idag? Flera viktiga erfarenheter ryms inom olika samarbeten i vården, både hur arbetet kan utformas och kännedom om olika hinder. En utmaning som lyfts är bristande kunskap kring praktiska tillvägagångssätt och på sina håll en slags ”beröringsskräck” för frågor som har med religiös tro eller andlighet att göra.

I detta seminarium lyfts goda exempel på arbete med existentiell hälsa, samt utmaningar och hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan Svenska kyrkan, tillsammans med andra religiösa traditioner, spela i detta arbete? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?

När: Lördag 16 november 2019 14:30 - 15:30.
Plats: Studion.
Medverkande: Fredrik Modéus, Cecilia Melder, Helene Larsson, Maria Olander, Thomas Sjöberg. Moderator: Jenny Ehnberg.
Arrangör: Kyrkokansliet, Svenska kyrkan.

Läs mer på MR-dagarnas hemsida. 

Tillbaka till hela Svenska kyrkans program på MR-dagarna.