Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum för församlingens liv. Där möter vi Gud i bön och bibelord, i sång och i nattvard. Vi möter också oss själva och varandra.

Vi firar våra huvudgudstjänster på söndagarna, den dag då Jesus uppstod från döden. Gudstjänst är alltså en fest, ett firande, i glädje över Guds seger. Det firas också många gudstjänster på vardagarna, inte minst alla våra dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

När det heter att vi firar mässa, betyder det att vi har en gudstjänst med nattvard. Nattvarden är ett av våra sakrament, en handling som Jesus sagt att vi ska göra. Vi tror att vi, genom att ta emot bröd och vin i nattvarden, också tar emot Jesu Kristi kropp och blod. Där får vi ett verkligt möte med Jesus – ett möte som överskrider tid och rum och som inte kan rymmas helt inom den mänskliga förmågan att förstå. Därför kallas det för mysterium. Genom nattvarden fördjupas vi i vår gemenskap med Gud och med varandra.

Barnen har en särskild plats i Guds rike. Därför är det viktigt för oss att de också har en särskild plats i kyrkans liv. Vi firar regelbundet familjegudstjänster, som är särskilt utformade för att barn ska vara delaktiga och kunna förstå budskapet.

I församlingen firas också temagudstjänster, där t.ex. musiken får ta en särskilt stor plats. Vi firar gudstjänster på teckenspråk och på finska, och vi har gudstjänster på äldreboenden. Titta i Svenska kyrkans fredagsannonser i lokaltidningen Norran eller i vår kalender på hemsidans öppningssida. Där ser du var och när allt äger rum.

Dop

Konfirmation

Vigsel och bröllop

Begravning

 

Liten ordlista

Mässa

Mässa, från latinets ”missa”, betyder sändning eller uppdrag (jämför engelskans ”mission”). Det kommer från slutorden i den latinska mässan: ”ite missa est” – ”gå, ni är utsända”. I den västliga kristenheten har ordet kommit att avse gudstjänster där man firar nattvard. Det är kyrkans tro att det sker ett unikt gudsmöte när vi firar mässa och får ta emot Kristi kropp och blod.

Högmässa

Högmässan kan kallas för utgångspunkten för våra olika gudstjänstordningar. Den innehåller alla de delar som kan spåras tillbaka till kyrkans första tid (åtminstone 100-talet):
Kyrie - ”Herre förbarma dig”
Gloria - ”Ära vare Gud i höjden”
Sanctus - ”Helig”
Agnus Dei - ”O, Guds lamm”.

De olika momenten har alla bakgrund i evangelierna, och försöker uttrycka människors olika sinnestämningar av oro, glädje, skuld, tacksamhet, högtidlighet m.m. Ofta sjungs de här delarna som en växelsång mellan präst och församling. Melodierna förtydligar känslan, men varierar också med kyrkoåret (jul, påsk, pingst o.s.v.) för att lyfta fram dess karaktär. Centralt för högmässan är firandet av nattvarden.

Söndagsmässa och Söndagsgudstjänst

Söndagsmässan är en lite enklare form av mässa som tydligare betonar Ordet (Bibeln och predikan). Den saknar vissa moment som karaktäriserar högmässan. Söndagsgudstjänsten har betoningen på Ordet och är utan nattvard.

Familjegudstjänst

I familjegudstjänsterna används ett enklare språk och en något förenklad struktur. Även musik och psalmsång väljs med hänsyn till att kunna tala till såväl barn som vuxna.

Meditationsgudstjänst

Meditationsgudstjänsten är en temagudstjänst. Den har en tydlig form och struktur med gemensam sång, musik, böner och meditation över en text. Där finns också rum för tystnad och frihet att släppa alla tankar för en stund. Allt för att stilla sinnet och skapa inre och yttre ro.