Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pedagogisk inriktning

Förskolans pedagogiska inriktning

Huvudman för förskolan är Saltsjöbadens församling som driver en förskoleverksamhet för 70 barn fördelade på fyra avdelningar, Lammet, Pandan, Duvan och Pingvinen. De yngsta barnen börjar på Lammet respektive Pingvinen för att sen fortsätta till Pandan respektive Duvan.

Verksamheten drivs med en kristen grundsyn utifrån svenska kyrkan och Saltsjöbadens församling, Nacka kommuns utbildningspolitiska strategier läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 samt FN:s barnkonvention.

Nyckelpigans förskola är en kristen förskola som arbetar med Livskunskap som ett viktigt verktyg. Den positiva atmosfären som råder kommer genom trygghet/tillit, glädje, empati,kunskap/kommunikation och en kristen grundsyn. Kyrkan är en viktig mötesplats för barnen,familjer och personal.  

Förskolans profil är:
Natur – musik ‐ andlighet
Våra mål är självständiga barn med bra självkänsla som kan visa ömsesidig respekt. Det når
vi genom grundläggande vardagsaktiviteter.  
 Arbeta med gåkompis/fadderskap i grupperna.
 Att ha massage som ett medel till att våga känna och beröra andra barn i sin närhet.
 Att på de dagliga samlingarna öva på ett empatiskt förhållningssätt då bygger vi uppkänslan av respektfullhet inför andra människor.
 Att genusperspektivet genomsyrar verksamheten med samma villkor för båda könen
och att leken blir bra för alla. Vi jobbar med individen och vår värdegrund är jämlik.
 Vi låter barnen få prova på/ testa och vi finns med som medhjälpare/handledare ochgoda förebilder i allt vad förskolan har att erbjuda.  

Nyckelpigans värdeord är:
"Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig
Så vill jag visa min empati och omsorg runt dig"

Vi strävar efter att det är barnens behov och intressen som ska vara med och styra verksamhetens innehåll. Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över verksamheten. Det handlar om att se, förstå och tolka vad verksamheten behöver/ska erbjuda barnen utifrån deras behov men också förutsättningar. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens perspektiv.