Meny

Pedagogisk inriktning

Vårt utforskande arbetssätt

Vi ser lärandet som en process. Barnen ges därför gott om tid och möjligheter att undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärandeprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt.

Vi strävar efter att det är barnens behov och intressen som ska vara med och styra verksamhetens innehåll. Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över verksamheten. Det handlar om att se, förstå och tolka vad verksamheten behöver/ska erbjuda barnen utifrån deras behov men också förutsättningar. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens perspektiv.

 Vi har Svenska kyrkan som huvudman och har i enlighet med skollagen konfessionella inslag i verksamheten. Vi arbetar och följer Lpfö18, skollagen, diskrimineringslagen samt FN:s barnkonvention.