Pedagogisk inriktning

Pedagogiskt arbete och profilerande arbetssätt

Vi ser lärandet som en process där det är barnens behov och intressen som är med och styr utbildningen och undervisningens innehåll. Barnen ges därför gott om tid och möjligheter att lära, undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material.

Vi ser att barn är kompetenta, kunniga, nyfikna och företagsamma. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärandeprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt ser vi stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt.

Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över vår verksamhet/utbildning utifrån varje barns förmåga.
Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens perspektiv.

Varje läsår startar vi upp med temat Jag till Vi, där vi lär känna varandra och bygger trygghet, struktur och rutiner.
Detta läsår har vi fokus på Språk, Digitalisering, Lärmiljöer samt att vi arbetar utifrån våra tre unika profiler: 

Natur – förståelse, kunskap och hållbarhet

Vi ser till att barnen på förskolan får komma ut i och uppleva naturen, här ger vi möjligheter att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling, värna allemansrätten.

Att involvera utomhuspedagogik i undervisningen ger barnen ytterligare stimulans och inspiration. Att flytta ut aktiviteter och undervisning sätter fart på alla sinnen och hjälper många barn att hitta sina egna nya vägar till kunskap. 

Musik – personlighetsutveckling, tradition och glädje

Musik är ett språk som barn har naturligt och som vi bekräftar. Vi ser att musik utvecklar lyssnande, tal, känslor och stämningar. Genom musik lär sig barnet att hen är en skapande människa: vad jag skapar och säger är viktigt.

Musiker/sångpedagog/församlingspedagog/präst från kyrkan besöker och träffar barnen regelbundet både på förskolan och i kyrkan genom sång, drama och traditioner.

Andlighet – helhet, identitet och förankring.

Att lära känna tro, hopp och kärlek är som att lära sig ett språk.

Vi lyssnar in barnen med deras existentiella frågor som tankar om liv och död. Vi värnar alla människors lika värde – vår förskolas värdegrund, att få vara delaktig och kunna påverka sin vardag och sitt liv.