Spana in ”Framtidshörnan”

Nyhet Publicerad

I samband med att Säby kyrka får nya stolar ses hela kyrkorummet över. I arbetet med detta har vi fått extern inredningshjälp för att bevara Rolf Berghs grundidé om att skapa ett rum för dialog och gemenskap bortom hierarkier.

I samband med att Säby kyrka får nya stolar ses hela kyrkorummet över. I arbetet med detta har vi fått extern inredningshjälp för att bevara Rolf Berghs grundidé om att skapa ett rum för dialog och gemenskap bortom hierarkier. Stolarna kommer att placeras på ett vis som påminner om den cirkelformade grundmöbleringen och ett ”framtidshörn” kommer att inredas. Denna yta är i huvudsak avsedd för våra yngre gudstjänstbesökare, för att främja deras möjligheter att fira gudstjänst. Men givetvis är ”Framtidshörnan” öppen för alla.

I januari blir barnkonventionens lag och enligt konventionen har barn rätt till andlig utveckling. Men detta är bara en del av skälet till att barnens plats i kyrkorummet och gudstjänsten behöver värnas.

”Låt barnen komma till mig!” sa Jesus, och kanske är hans ord i Matteusevangeliets 19:e kapitel bland de mest kända och citerade orden från Bibeln. Frågan är vilken betydelse de orden har för oss i dag?

Historiskt sett och i många kulturer har barn inte ansetts vara fullvärdiga människor. Barn har inte betraktats som viktiga eftersom de ännu inte setts som fullt utvecklade människor. Deras värde har legat i deras framtida potential. Barnkonventionen, BRIS och skyddande lagar är nutida fenomen som syftat till att barns rättigheter bevakas.

Jesus ord blir i denna verklighet mycket radikala.
För Jesus är barnet en förebild i förmågan att kunna ta emot Guds rike, men också den som har en särställning i Gudsriket. Den som är liten som ett barn är den största i detta rike, Gudsriket tillhör barnen, säger Jesus. Likt barnen får vi ständigt sträva efter det öppna och tillitsfulla sättet att förhålla oss till Gud samtidigt som vi får växa som människor och gå in i nya faser av vår tro.

Det Jesus säger innebär i hans kontext något helt nytt när det gäller synen på barn och mötet med dem. Hans sätt att se på barnen både överraskar och utmanar våra föreställningar och vänder upp och ned på våra tankar om vad lärande och tro är. Jesus ord uppvärderar barnen och menar att genom barnen kommer Gud själv nära i gemenskapen.

Allt detta tvingar oss att ompröva vår syn på vår egen roll som vuxna i gudtjänstgemenskapen. Det utmanar oss på djupet och fråntar oss något av den kontroll vi så gärna vill ha. Vi får ställa oss frågor som: ”hur kan barnen tillföra ny kunskap och vishet till vårt gudstjänstliv?”. ”Låter vi barnen vara förebilder i tro och lärjungaskap?” ”Hur kan barn och vuxna tillsammans lära och berika varandra, överraska och vara till välsignelse för varandra?”
Dessa frågor påverkar hur vi firar vår gudstjänst, hur vår söndagsskola ser ut och hur vi utformar vårt kyrkorum. Vi behöver skapa goda förutsättningar för gudsmöte och gudsgemenskap tillsammans – både vuxna och barn. Verka för att ingen hindras att komma till Jesus.

Denna vecka har omkring 400 förskolebarn besökt Säby kyrka för att uppleva julens evangelium. Berättelsen om en Gud som lägger sig själv som ett litet hjälplöst barn i händerna på den unga flickan Maria.
Genom ett barn har Gud själv blivit närvarande i världen som ett absolut erkännande av det sant mänskliga. På så vis finns också ett djupt samband mellan att bevara barnet inom sig och att följa Jesus. Att låta Jesus förkroppsligas i oss.

”Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig” Matt 18:5.

Jennie Wall
Kyrkoherde i Salems församling