Dopfunten i Salems kyrka

Information om dopet

Barn, unga och vuxna är alla välkomna att döpas i Salems församling. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dop i Salems församling

I Salems församling sker de flesta dop i Salems kyrka, den vackra medeltidskyrkan vid Bornsjön. Men du kan också välja att ha ditt dop i Säby kyrka, mitt emot Salems centrum. 

Alla blir inte döpta som barn. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop, och det är aldrig för sent för att döpas. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxna kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Jag vill boka dop i Salems församling!

Vad händer när jag bokar ett dop?

Vi letar efter på en ledig doptid som passar er. Våra ordinarie doptider är på lördagar. Ni får reda på vilken präst och vilken musiker som kommer att vara med vid dopet. Prästen och musikern får information om att ni bokat dopet och kommer att kontakta er i god tid för att gå igenom praktiska saker och önskemål. Har ni särskilda önskemål om psalmer eller annat så prata gärna med dem om dessa. När ni bokat dopet skickar vi er en bokningsbekräftelse samt lite information om dopet. Om ni har ytterligare frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Kan vi ha dopfika i Salems församling?

Ja! Intill Salems kyrka finns vackra Kyrkskolan som har tre olika salar, en stor sal med plats för 80 personer och två små med plats för 40 personer. Du kan boka dessa samtidigt som du bokar själva dopet. 

Vad kostar det?

Själva dopet kostar ingenting. Vi tillhandahåller kyrka, präst, musiker och vaktmästare. Vill ni ha lokal för dopfika i anslutning till dopet kostar det 1500 kronor, om du inte är församlingsmedlem då bjuder vi på kostnaden. 

hur är det med klädseln?

Ni väljer själva klädsel till den som döps. Vid barndop vill många ha en traditionell dopklänning, en klädsel med fin symbolik. Den vita färgen visar på förlåtelsen Gud ger oss och längden påminner om att dopet är något att växa i. Vid konfirmationen senare i livet används en konfirmandkåpa, den kan sägas vara dopklänningen, men nu iväxt. Salems församling har flera olika dopklänningar för små barn till utlåning. Kom in till Säby församlingshem i Salems centrum om ni vill kika på dem!

Checklista inför dopet

Varken dopklänning eller faddrar är ett krav för att det ska bli dop. Använd punkterna i checklistan som passar er.

Innan dopet

 • Hur vill du/ni ha dopdagen?
 • När vill du/ni ha dopet?
 • Vilken kyrka vill du/ni vara i?
 • Vilka ska vara med?
 • Hur vill du/ni fira efter gudstjänsten?
 • Vill du/ni ha faddrar och vem ska du/ni i så fall fråga?
 • Kontakta den församling där du/ni vill ha dopet: boka tid med prästen och eventuellt med kyrkomusikern
 • Dopklänning (om man vill): låna av församlingen, av släkt, av vänner, köpa eller sy?
 • Dopfesten: ska vi ha någon? var ska den vara? vad ska vi bjuda på? vem kan vi be om hjälp?

Inför samtalet med prästen

 • Tänk gärna igenom vilka frågor du/ni har kring dopet.
 • Vilka önskemål du/ni har om psalmer och musik.
 • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som du/ni vill be läsa något i kyrkan?
 • Fråga om fotografering i kyrkan.
 • Om du/ni vill göra en egen dopagenda, tala med prästen. 

På dopdagen

 • Vem ansvarar för familjens kamera? Tag gärna bilder efter gudstjänsten kring dopfunten, ha med dopljuset.
 • Ta med ombyteskläder för barnet, och allt annat som ni kan behöva.
 • Dopgudstjänsten är en speciell stund i ditt liv, njut av den och koppla bort tankarna från allt annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som leder och ansvarar för gudstjänsten.
 • Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t.ex. dela ut psalmböcker, hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta.

Frågor och svar om dop

Hur går ett dop till?

Vid ett dop i Svenska kyrkan tar en präst vatten över en persons huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. 

Vad betyder dopet?

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen. Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut. 

Får man ha med egna dopdikter eller sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan skall innehålla, men det finns utrymme för personliga tillägg. Samtala med den präst som ska döpa kring vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop. En del församlingar har också dopdräkter och konfirmandkåpor att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den församling där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dop är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Måste man vara medlem för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Hur ser Svenska kyrkan på två kvinnor/män som vill döpa sitt barn?

De är välkomna att kontakta den församling där de önskar få sitt barn döpt. Dopet är alltid en relation mellan Gud och den som döps. Dopet är inte knutet till vårdnadshavares tro eller liv. Svenska kyrkan bejakar homosexuell kärlek och äktenskap.

Får man döpa barnet i en annan församling?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. 

Vi har flyttat utomlands. Får vårt barn döpas i Sverige?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt. 

Kan man ha dop hemma, till exempel i trädgården?

Ja det kan man, men förutsättningarna för detta ser olika ut i församlingarna oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker.

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i församlingens dopbok, där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet har ägt rum.

Om man är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?

Ja, så länge det skett i vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.

Vem bestämmer om dop av barn när inte föräldern är vårdnadshavare?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?

Ja, om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt.

Vem får vara fadder?

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att faddern ska vara döpt just enligt Svenska kyrkans ordning eller tillhöra Svenska kyrkan även om det är önskvärt. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Fadderskapet är ett särskilt uppdrag som någon eller några människor får för att finnas som stöd för att den som döpts ska kunna växa och mogna som människa och som kristen. Om man önskar en fadder men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet för att vara fadder kan man samtala med dopprästen om detta.

Kan man ta bort/lägga till faddrar?

Faddrar finns antecknade i Svenska kyrkans register, som är av den typ, där det inte går att göra förändringar. Detta eftersom faddrarna knyts till den som döps vid dopet.

Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. I exemplet fyller det ursprungliga fadderskapet inte sin funktion.