Integrationsprojekt

"Vision Bylunda", integrationsarbete i samverkan mellan kyrkorna i Säffle och Säffle kommun

"Vision Bylunda" 

Bakgrund

I Säffle finns ca 520 asylsökande. Det motsvarar dryg 3 procent av befolkningen. Dessa utgörs av invandrare som befinner sig i tre olika faser i mottagandet. I början på hösten har ett ankomstboende etablerats i Säffle tätort med ca 130 nyanlända. Sedan tidigare finns ett anläggningsboende i Säffle tätort och under hösten 2014 öppnades ett nytt asylboende i Långserud med 70 personer. Här bor också ett stort antal kommunplacerade invandrare. På senare år har inflyttningen av framförallt somalier varit så pass stor att det vänt befolkningskurvan uppåt, för första gången sedan 2001. Kommunen tar också emot ensamkommande flyktingbarn, i dagsläget 37 personer.

I kommunen drivs projektet ”Livsviktig integration” som vänder sig till kommunplacerade invandrare och inriktar sig på kunskap om brand och räddning, simundervisning m.m. Projektet bedrivs delvis i kommunal regi och i samarbete med föreningar och kyrkor. Det finns även tre ”språkcaféer”, studiecirklar och andra mötesplatser som drivs av studieförbund, föreningar och kyrkor.

I Säffle finns det också sedan början av 1990-talet en problematik med främlingsfientlighet och rasism vilket gör det angeläget att stärka integrationen.

Den 1 oktober 2015 kallade Säffle kommun den ideella sektorn i Säffle till möte angående situationen i kommunen för nyanlända flyktingar.

På detta möte fick Säffle ekumeniska råd (SER) uppdrag från Säffle kommun och övriga aktörer inom ideella sektorn att ”samordna arbetet för det civila samhället”. SER påbörjade arbetet enligt uppdraget och samordnade insatsen som till en början kom att möta upp behovet av varma kläder och skor samt leksaker till barnen.

Från SER:s sida tycker vi oss se att det finns en brist på samordning och integration i verksamheter som redan finns och ser att detta kan utvecklas. Det finns framför allt få verkliga integrerade mötesplatser, trots att kommunen har ett blomstrande kultur- och föreningsliv. Inom detta område vill vi därför i det fortsatta uppdrag vi står skapa förutsättningar för de som söker asyl att lättare och snabbare komma in i vårt samhälle.

Inriktning

Vi ser att behoven är väldigt olika i de olika grupperna och att verksamheten därför bör ha utrymme för olika inriktningar. Vi tänker oss ett fortsatt samarbete mellan hela civilsamhällets föreningar. För de nyanlända är behovet av information påtagligt. Vart kan jag vända mig? Hur fungerar det i Sverige? Den mötesplats vi vill verka för skall kunna ge en samordnad information om vårt samhälle rörande så många frågor som möjligt.

För de asylsökande som bor i kommunen finns ett behov av att träna sin svenska och att hitta vägar in i samhället, men gemensamt för alla är sysslolöshet och väntan. Vi vill forma förutsättningar för en mötesplats där verksamheter kan utformas för att möta de olika åldersgruppernas behov av meningsfull aktivitet, möjlighet till svenskspråksundervisning och inte minst möta kvinnornas ofta särskilda behov av integrering i samhällslivet. Verksamheten måste också ha en viss flexibilitet eftersom de människor som kommer till ankomstboendet kommer att variera i ålder, familjestruktur m.m. Detta gör att innehåll och öppettider kan komma att förändras under projekttiden.

För att möta några av dessa behov vill SER öppna en samlingslokal  i syfte att svara upp mot ovanstående behov, men också etablera en mötesplats där man kan umgås och få en första kontakt med svenskar m.fl. Det ska finnas möjlighet att söka information via internet, i form av ”internetcafé”. Många vet inte var deras nära och kära befinner sig och kanske inte ens om de är i livet. Vi tror också att det behövs möjlighet till förströelse t.ex. bordtennis, innebandy, sällskapsspel, m.m. Caféverksamhet öppnar dessutom för möjligheten att engagera kvinnorna. Samtidiga aktiviteter för barnen skulle här kunna ge fler kvinnor ökade förutsättningar till delaktighet.

Samlingslokalen skall vara öppen dagligen och drivas av Säffles ekumeniska råd. Till projektet knyts resurser från församlingar representerade av Säffle ekumeniska råd, som genom anställda/ideella resurser säkerställer en adekvat arbetsledning. Vår förhoppning är att Säffle kommun bidrar med lokalen och därutöver en personal motsvarande en heltid, 100%. Till projektet vill vi verka för att ungdomspraktikanter skall kunna knytas till verksamheten.
Svenska Kyrkan bistår med sin administration i hela projektet.

Målsättningen är självklart att ta tillvara de asylsökande själva i den löpande verksamheten. De vet vad som behövs, kan språket och med stöd av ledningen, som använder sig av övriga föreningar, hitta stimulerande verksamhet. Det kan t.ex. var Röda Korset, muslimska föreningar, pensionärsföreningar, kulturföreningar, musik- och teaterföreningar som blir naturliga samarbetspartners. Även kommunens satsning ”Ungdomens Hus” kommer att bli en naturlig samarbetspartner.

När det gäller de som idag bor på ankomstboendet finns behov av att anordna verksamhet på kvällstid och på helgerna. När det gäller de andra grupperna så bör verksamheten vara ett komplement och ett kitt mellan andra aktiviteter som redan finns och erbjuds i församlingar/föreningar.

Lokal

I dagsläget har försäljningen av Bylunda fritidsgård avbrutits och förhandlingar pågår. Lokalen är i bra skick och passar den här typen av verksamhet. Vår ansökan till kommunen om stöd för projektet innefattar därför förslaget att Bylunda upplåts som lokal och att årshyran för densamma utgör den ena delen av det totala bidrag vi erhåller. Årshyran för Bylunda uppgår till 180 000:- för år 2016.  

Anställd personal

Det planerade arbetets innehåll och omfattning kräver att SER utlyser en projekttjänst med omfattningen heltid, 100%, detta för att i grunden ge förutsättningar att etablera och bibehålla kontakt med individerna i målgrupperna samt ha en samlande funktion för projektets samtliga medaktörer i Säffle. Den sökandes goda ledaregenskaper, erfarenhet från arbete med liknande uppgifter och tydliga förmåga att kunna knyta kontakter är de primära och nödvändiga kvalifikationer vi ser. Vår förhoppning är att kommunen som en andra del av bidraget till detta projekt går in och täcker upp kostnaden för en heltids årsanställning, 100%  som ger utrymme för anställning av person med adekvat utbildning och relevant löneanspråk .

Ansökans totala belopp

För att täcka 2016 års hyres- och lönekostnad i projektet ansöker vi om ett bidrag från kommunen på totalt 700 000:-.  

Tidplan

December                           

  • Lokalen iordningställes
  • Samarbete med svenskundervisningen 
  • Uppgifter:
  • Planering, upphandling av material och genomförande av ev. renovering i lokalen.
  • Planering och upphandling av möbler och textilier till lokalen
  • Planering och upphandling av inventarier
  • Planering och upphandling av utrustning till lokalen (datorer mm)

Januari 2016

  • Organisering av verksamheten.                                            
  • Marknadsföring: Planering och verksamhet
  • Verksamheten startar

Mål

För att välkomna asylsökande och nyanlända till Säffle vill vi skapa ett samverkansprojekt där vi genom olika insatser öppnar en mötesplats dit man kan gå för att möta människor som kan och vill vara en medmänniska. I vår verksamhet skall man möta ”människor som bryr sig”

Med projektet ”Vision Bylunda” vill vi:

                    - erbjuda en mötesplats för nyanlända
                       flyktingar i alla åldrar
                    - skapa sysselsättning      
                    - möta behovet av att lära sig svenska
                    - erbjuda information och relation på väg
                       mot integration