Internationellt

Internationella kommittén på pastoratsnivå samordnar insatser som tex.att delta i projekt som ”Landslagets fotbollskola” eller andra lite större projekt som att erbjuda ombuden deltagande på inspirationsdagar o dyl.
Sedan några år tillbaka har finns ett visst samarbete med Costa Rica (ILCO) då personer med anknytning till Säffle arbetat som missionärer i Costa Rica och på så sätt har vi fått en del kontakter med kyrkan där. Det har anordnats ett par resor dit och pastoratet har även haft besök därifrån. Via stiftet finns kontakter med Anglikanska kyrkan i Chelmsford, England. Syftet med utbytet handlar om att se och lära hur den Anglikanska kyrkan fungerar med sitt system av ideella insatser i församlingslivet.

På församlingnivå finns idag ett antal personer som är ombud för Svenska Kyrkan - Internationellt Arbete. Även syföreningarna bedriver ett visst internationellt arbete med sina auktioner som inbringar en del medel. Kyrkorådet i Säffle tar ett ansvar att finnas med vid insamlingsperioderna samt avsätter en del av sina förfogandemedel till det internationella arbetet och SKUT.