Saemiej gærhkoebiejjieh 2017

Buerie båeteme Saemiej gærhkoebiejjide Aerviesjaevresne ruffien 16-18 biejjide 2017. Tjåanghkoem tjuetietaalen almetjh boelvi gaskoeh tjåanghkene, gåabpegh saemieh jïh laedtieh Sveerjeste, Såevmeste, Nöörjeste jïh Russlaanteste.

Saemiej gærhkoebiejjiej nuelesne saemiej gærhkoejielemem jarngesne lea, böönigujmie, saakestimmiejgujmie, lohkehtallemegujmie jïh kulturelle darjomigujmie. Reaktah, jïjtjereereme, buerie övtiedimmiem Arktisisnie, måhtadimmiem jïh jåarhkeövtiedimmiem saemien gærhkoejieliemistie leah aamhtesh mah gïetedallen. Dan aejkien aamhtese lea ”Jielemen gaaltije – jielemen tjaetsie”.

Lohkh jienebh Programme Saemiej gærhkoebiejjide 2017
Lohkh jienebh Nuhteligs bïevnesh
Daesnie maahtah bievnedidh.  Senast 21 maj.

Gåessie Svïenske gærhkoem goh böönte saemiej gærhkoebiejjide 2017 lea, dïhte Aerviesjaevresne heannede, gaske Saepmesne, Ubmeje-saemien dajvesne gusnie skåajjesaemien kultuvre lea. Daatoem buerielaakan veeljeme gåessie jieliemidie, skuvli lohkemeboelhkh jïh dej saemien skælloetjåanghkoeh bïjre jarkan Saepmesne måjhtajamme.

AAMHTESE LEA ”JIELEMEN GAALTIJE - JIELEMEN TJAETSIE”

Dov luvnie jielemen gaaltije lea, dov tjoevkesne mijjieh tjoevkem vuejnebe.

Psalterem 36:9

Saemiej gærhkoebiejjiej nuelesne saemiej gærhkoejielemem jarngesne lea, böönigujmie, saakestimmiejgujmie, lohkehtallemegujmie jïh kulturelle darjomigujmie. Reaktah, jïjtjereereme, buerie övtiedimmiem Arktisisnie, måhtadimmiem jïh jåarhkeövtiedimmiem saemien gærhkoejieliemistie leah aamhtesh mah gïetedallen. Dan aejkien aamhtese lea ”Jielemen gaaltije – jielemen tjaetsie”.

Båeries vuekeste tjaetsiem iktesth gaajh vihkeles saemide orreme, årromesijjieh gaaltiji lïhke jallh jeatjah tjaetsiej lïhke bigkin. Jaksoesvoetem gåersiestjaatsan lij vihkeles ihke buektiehtidh jieledh jïh beapmoeh voebnesjidh. Tjaetsie goh jielemen gaaltije aaj kristeles jaahkoem symboliseerh.

ULMIE SAEMIEJ GÄRHKOEBIEJJIEJGUJMIE

  • nænnoestidh, orrestidh jïh skreejredh saemien gærhkoejielemem raasti gaskoeh.
  • voejkenasse, teologijem jïh tjiehpies ræjhkoesvoetem saemien gærhkoejieliemisnie. vuesiehtidh.
  • saemien gïelide nænnoestidh jïh nuhtjemem gærhkoejieliemisnie.

 

  • aktem tjåanghkoesijjiem almetjidie årrodh, seamma sahth man båeries jïh mij gærhkosne lea.
  • gieltege saemien noeride årrodh jïh guarkemem bigkedh saemiej jïh laedtiej gaskoeh.

Saemiej gærhkoebiejjide fïerhten nieljede jaepesne darjoen jïh lea akten dej vihkielommes tjåanghkoesijjide saemien gærhkoejieliemasse. Daate mubpien aejkien Sveerjesne öörnien. Saemiej gærhkoebiejjide leah aerebe Johkemaehkesne (2004), Anar, Såevmesne (2009) jïh Raane, Nöörjesne (2013) öörneme. Daate mubpien aejkien Sveerjesne öörnien 2017.

Prosjekteåejvie lea Mariann Lörstrand.

Saemiej gærhkoebiejjide lea aktem alkohovle- jïh geeruve frïjje öörnegem.

EKTIEBARKOEH KRISTELES GÄRHKOEJ GASKOEH

Öörnege Saemiej gærhkoebiejjide 2017 lea Saemien raerie Svïenske gærhkosne, Saemien gærhkoeraerie Nöörjen gærhkosne, Uleåborge stifte Evangeliske-lutherske gærhkosne Såevmesne, Aerviesjaevrien gærhkoetjåanghkoe. Luleå stifte, Ektiebarkoeraerie kristeles gærhkojde Barentseregionesne (SKKB).