Meny

Förtroendeorganisation

Från första januari 2018 är kyrkofullmäktige Roslagens östra pastorats högsta beslutande organ.

 Enligt kyrkoordningen är kyrkorådet ett obligatoriskt organ och utgör pastoratets styrelse. Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkoordningen och bereder ärenden till kyrkofullmäktige samt tar beslut på delegation.

I ett pastorat som består av flera församlingar ska det i varje församling finnas ett församlingsråd.


Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i pastoratet (de olika församlingarna), vilket gjordes den 17 september 2017. Reslutaten från valet hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Kyrkofullmäktige består av 35 ledamöter. (20 ersättare)
Kyrkofullmäktiges ordförande är Agneta Hedlundh, POSK

Kyrkoråd

I pastoratet ska finnas ett kyrkoråd (pastorets styrelse). Detta utses av kyrkofullmäktige, en av ledamöterna är pastoratets kyrkoherde.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådets ordförande är Hans Augustinsson, Lohärads framtid
hans.augustinsson@hush.se

församlingsråd

Församlingsråd utses vid ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna. Kyrkotillhörig är valbar även om hen bor i annan församling inom pastoratet. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe. Antalet ledamöter i rådet beslutas av kyrkofullmäktige.

Vad gör ett församlingsråd?
- Församlingsråden har en viktig roll när församlingsinstruktionen - med pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift - ska utarbetas. Kyrkorådet ska samråda med församlingsrådet om detta.
- Rådet kan också ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen
- Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen
- Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde (församlingsherde), ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling
- Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst
- Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
- Utser kyrkvärdar, utser även den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden (församlingsherden) ska ansvara för kyrkans inventarier
- Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst
- Beslutar om församlingskollekter
- Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet