Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Förtroendeorganisation

Från första januari 2018 är kyrkofullmäktige Roslagens östra pastorats högsta beslutande organ.

Enligt kyrkoordningen är kyrkorådet ett obligatoriskt organ och utgör pastoratets styrelse. Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkoordningen och bereder ärenden till kyrkofullmäktige samt tar beslut på delegation.

I ett pastorat som består av flera församlingar ska det i varje församling finnas ett församlingsråd.


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i pastoratet (de olika församlingarna), vilket gjordes den 17 september 2017. Reslutaten från valet hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Kyrkofullmäktige består av 35 ledamöter. (20 ersättare)
Kyrkofullmäktiges ordförande är Agneta Hedlundh.

KYRKORÅD

I pastoratet ska finnas ett kyrkoråd (pastorets styrelse). Detta utses av kyrkofullmäktige, en av ledamöterna är pastoratets kyrkoherde.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådets ordförande är Hans Augustinsson.
hans.augustinsson@svenskakyrkan.se 

Arbetsordning för kyrkorådet

Här annonseras det senaste protokollet: 

Kyrkorådets protokoll 2021-02-15


FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingsråd utses vid ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna. Kyrkotillhörig är valbar även om hen bor i annan församling inom pastoratet. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe. Antalet ledamöter i rådet beslutas av kyrkofullmäktige.

Delegations- och arbetsordning församlingsråd

KYRKOGÅRDSUTSKOTT

Arbetsordning för kyrkogårdsutskottet

FASTIGHETSUTSKOTT

Arbetsordning för fastighetsutskottet 

PERSONALUTSKOTT

Arbetsordning för personalutskottet