Borgerligt alternativ

vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingarna i centrum

Borgerligt alternativ springer ur det som tidigare var Moderaterna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är idag ett fristående trossamfund, varför vi ställer upp som en fristående nomineringsgrupp med kristen och allmänborgerlig värdegrund, men som är partipolitiskt obunden.

Svenska kyrkan har en alldeles särskild roll i det svenska samhället. Att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, att förvalta och tillgängliggöra en stor del av Sveriges historia och kultur men framförallt, att sprida det kristna budskapet och göra det levande i ord och handling.

För att kyrkan ska kunna arbeta med sina kärnuppgifter så vill vi arbeta för -

Församlingarna i centrum
Församlingslivet är navet i Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ vill bibehålla och stärka församlingarnas roll. En kyrka som bygger på de lokala församlingarna – inte på centralisering och byråkrati.

Kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamheten samt värna och utveckla gudstjänstlivet och kyrkomusiken
Församlingarna ska ges möjlighet till bred och utvecklad verksamhet, bland annat genom att satsa på barn och unga, körsång och kyrkomusik samt diakoni och samtalsverksamhet. Stärka Svenska kyrkans arbete med undervisning och fortbildning av anställda, förtroendevalda och volontärer och prioritera rekryteringen av kyrkomusiker för att fortsätta utveckla kyrkomusiken och Svenska kyrkans kulturverksamhet.

En närvarande diakoni
För oss i Borgerligt alternativ är diakoni kristen tro i handling och närvaro. Det innebär att församlingarna ska försöka hjälpa till med att bryta människors utanförskap och hitta varje människas egen förmåga och potential samt inbjuda till gemenskap och nya sammanhang. Oönskad ensamhet och psykisk ohälsa hör till ett av vårt samhälles växande problem och här kan kyrkans diakoni och
själavårdstradition vara till stor hjälp för många. En mer närvarande kyrka och effektiv diakonal verksamhet som kommer fler människor till del är mycket viktigt och en grundbult i hela civilsamhället.

Kontaktuppgifter
Anders Bromée
Anders@Ekonompoolen.se
070-585 05 72

Anders Lund
Anders.lund@ronneby.se
0735-00 32 81

Hemsida
www.borgerligtalternativ.nu

Valsedel - Borgerligt alternativ