Foto: Martin Moberg

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Vi vill att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där, där plats finns för alla

Svenska kyrkan Ronneby pastorat ska

Iaktta de grundläggande uppgifterna: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission
* Svenska kyrkan ska finns för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns
* Religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas

Vara en god och demokratisk arbetsgivare som arbetar mot diskriminering* Svenska kyrkan ska stärka sin kompetens som arbetsgivare
* Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska utvecklas
* Fler kvinnor ska finnas på ledande befattningar
* Främja frivilligarbetet

Svenska kyrkan ska stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd
* Bevara det stora kulturarv vi har i våra 13 kyrkor
* Vi ska också vårda och bevara våra kyrkogårdar och kyrko-
tomter med hänsyn tagen till klimat och miljö

Ett tillgängligt kulturliv
*Svenska kyrkan ska ha ett aktivt musikliv med körverksamhet och konserter förutom musiken i gudstjänsterna
*Ha en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet
*Erbjuda ungdomar sommarjobb och praktik

Arbeta för en klimatsmart kyrka
*Svenska kyrkan ska fortsätta att satsa betydande resurser på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och alla
nivåer ska delta i omställningen

En socialt hållbar kyrka i hela världen
* Svenska kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen
* Det diakonala arbetet ska stärkas för att bryta människors ensamhet och isolering

Kontakt
Ann-Margret Olofsson, 073 - 508 72 31
Rune Kronkvist, 070 - 917 32 44