Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka

Koret med absid är romanskt och dateras till ca år 1200. Absiden täcks av hjälmvalv och koret av romanska kryssvalv. Portalen kan jämföras med korportalen i Roma klosterkyrka som byggdes av cisterciensermunkarna. Absiden är försedd med tre rundbågiga fönster. Långhuset har romanska kryssvalv och byggdes i en andra etapp några decennier senare. Tornet är den yngsta byggnadsdelen och tillkom under 1200-talets senare del. Den uppvisar gotiska former i valv, tornbåge och ljudgluggar. Strelows krönika anger årtalet 1281 som invigningsår för hela kyrkan. Troligen avser årtalet tornets invigning. Kyrkan restaurerades 1966-76. Av särskilt intresse är kyrkans medeltida kalkmålningar. I absiden finns på var sida om altaret två änglar med rökelseekar. I koret och långhuset framställs apostlarna och andra helgon. Över triumpbågen i långhuset är centralmotivet Marie kröning. Under 1400-talet blev vissa målningar överkalkade och nya målningar i Passionsmästarens stil tilkkom. Några inventarier att nämna är: Väggskåpet på absidens norra vägg från 1200-talet med en bevarad medeltida målning på insidan föreställande ett helgon med en kalk i handen. På korets norra vägg syns även ett medeltida sakaramentskåp. På södra väggen syns en rundbågig nisch med försänkning, en piscina med uttömningshål. I koret står även en väl bevarad medeltida korbänk med svarvade delar. Den enda skulptur som finns bevarad är krucifixet i triumfbågen från början av 1200-talet. Dopfunten av kalksten, röd- och blåmålad av s.k musselcuppatyp är från 1200-talet. Den har ett medeltida trälock föreställande en korskyrka med centraltorn. Kyrkbänkarnas dörrar är bemålade med rosor, därav namnet, vår lilla "Rosenkyrka". I tornrummet hänger ett votivskepp daterat 1808. Församlingen har idag ca 150 kyrkotillhöriga.

kor - långhus - torn.
Hejdeby kyrka och församling är en av pastoratets minsta till antalet invånare. Går vi in i kyrkan förefaller den vara ett enhetligt byggnadsverk. Man kan dock urskilja tre olika perioder i byggnadshistorien. De följer kyrkorummets olika delar i nämnd ordning,