Follingbo kyrka

Follingbo kyrka

I Follingbo kyrkas byggnadsverk kan dess utformning och förändring lätt spåras genom att olika byggnadsstilar präglar de mer framträdande byggnadsetapperna. Äldst är kyrkans långhus och torn från omkring år 1200. Tornet har ursrungligen haft en västportal men denna har igensatts och dess övre del har utformats till ett fönster. På tornets södra och västra sidor finns mursträvor, en gång uppförda som förstärkning till den höga tornbyggnaden. Koret är från senare delen av 1200-talet och bär därför en helt annan byggnadsstil än långhuset och tornet. Sakristian på korets nordsida byggdes på 1820-talet. Follingbo kyrka eldhärjades i början på 1600-talet och därför saknar kyrkan kalkmålningar och övriga kyrkliga inventarier med några få undantag, som exempelvis, dopfunten från 1200-talet, rester av medeltida glasmålningar i korfönstren och fattigstocken från 1689. På långhusmuren väster om portalen finns en inhuggen inskrift - ANNO DOMINI 1607...- Möjligen är detta årtalet för branden. Reparationsarbetet tog ca 90 år och de rikt målade plafondtaket blev färdigt 1689. Idag har församlingen ca 350 kyrkotillhöriga.