Endre kyrka

Endre kyrka

Endre kyrka är kanske vårt lands bäst bevarade medeltidskyrka. Vackert belägen på en höjdsträckning och syns därför vida omkring från den omgivande slätten i väster. Kyrkobyggnaden och kyrkogård omges av en kalkstensmur. På norra sidan finns en medeltida s.k. stiglucka (kyrkogårdsportal) med invändiga sittnischer. Kyrkan genomgick en fullständig restaurering 1915-16, då kyrkgolvet öppnades och en äldre absidkyrka kunde konstateras. Denna dateras till 1100-talet. Vid 1200-talets början byggdes kyrkan om. Nordportalen med sina örnkapitäl tillkom central mittkolonn som bär upp fyra tältvalv. Vid den stora restaureringen 1915 togs de överkalkade medeltida målningarna fram i långhuset och koret. Målningarna är från 1400-talets mitt och har utförts av den anonyme "Passionsmästaren". Korfönstren är fyllda av glasmålningar. Några av dessa, de med mogna färger och stpr lyskraft, är ursprungliga, 1200-tal. Altaret är medeltida och har i sin framsida en s.k relikgömma. Södra sidoaltaret finns bevarat och tjänar nu som stöd åt predikstolen. Mitt över på norra sidan kom vid senaste restaureringen även det gamla Mariaaltaret på plats. Altarskåpet är ett vackert 1300-tals arbete försedd med apostlarna. Till höger om altaret finns ett medeltida sakramentskåp försedd med galler. Slutligen skall nämnas dopfunten nere i dopkapellet som är från 1100-talet och är ett av kyrkans äldsta föremål. Församlingen har idag ca 350 kyrkotillhöriga.