Foto: Hållbar församlingsgemenskap

Hållbar Församlingsgemenskap

Ett partipolitiskt obundet alternativ

Vi tycker att det i det kyrkliga valet skall finnas ett partipolitiskt obundet alternativ och att alltså kyrkan skall stå över partipolitiken.
Bland oss som står på listan finns sådana som i andra val stöder något politiskt parti, men just för det kyrkliga valet vill vi uppträda som partipolitiskt obundna.

Kyrkans uppgift är att föra ut evengeliet om Jesus Kristus i ord och handling. Det sker i gudstjänsten, i församlingens undervisning och diakoni. Kyrkofullmäktige och kyrkoråd är till för att skapa bra yttre förutsättningar för detta.
Församlingens angelägenheter bör anförtros åt dem som har ett varmt intresse för kristen tro och själva lever med i kyrkans gudstjänstliv och arbete.

Vad vi vill verka för: Många församlingar i Lunds stift har slagits samman till större enheter varav en del har gått tillbaka till att bli egen församling igen. Vi vill att Rödeby skall förbli en egen församling. Vi tror att de ideella insatserna och gemenskapen gemene man emellan är större och det enskila ansvaret utvidgas hela tiden.

En utmaning som kyrkan står inför hela tiden är att nå ut till människor i alla åldrar med kyrkans egentliga ärende i en tid då så mycket pockar på människors uppmärksamhet.

-Vi vill vårda och utveckla det kristna arvet vad gäller såväl andliga som kulturella värden.

-Vi vill att kyrkan ska vara den centrala samlingsplatsen för gudstjänst, bön och andakt men även för profan verksamhet som inte strider mot kristen etik.

-Vi vill att musiken får sin berättigade plats.

-Vi vill särskilt slå vakt om den fritidsverksamhet som bedrivs anpassad för barn, unga och äldre.

-Vi vill att kyrkan ska vara välkomnande, stödjande i motgång och sorg samt skänka glädje i vardagen.

-Vi vill att kyrkan ska möta människor med förnuft, tolerans och förlåtande inställning.

-Vi vill i samverkan med kyrkans präster,övrig personal, förtroendevalda och församlingsborna verka för att kyrkan blir en naturlig plats att söka sig till.

För att nå allt detta behöver vi er röst och ert stöd.