Martin Luther som legofigur.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Lär dig mer om Martin Luther, hans tankar och om reformationen.

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något sin ursprungliga form, dels om att omforma. Martin Luther sökte sig till källorna för att förändra kyrkan, så att människor skulle få bättre hjälp att upptäcka evangeliet: Du är sedd, älskad och förlåten av Gud!

Här kan du läsa texter av sex olika teologer om hur reformationen påverkar Svenska kyrkans tro och hur den förändrat kyrkan och samhället. Finns det något i det lutherska arvet som vi behöver göra upp med?

Prästen och konstnären Kent Wisti har illustrerat. Skribenterna presenteras längre ner på sidan.

Du kan ladda hem texterna som pdf

På sidan finns texterna att hämta i pdf-format och en presentation av skribenterna. En del av materialet finns också översatt till andra språk.

 

Filmer om Martin Luther och reformationen

Se våra filmer som berättar om munken Martin Luther och reformationen.

En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.

Vem var reformationens Martin Luther?

Martin Luthers var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen. Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag.

Vad hände när Luther spikade upp sina teser?

Martin Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg blev början på något mycket mer än en akademisk diskussion om avlatsbreven. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

En kristen människas frihet

Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkomma. Han kom fram till att den fritt flödande gudsrelationen, rättfärdigheten, är en gåva som Gud skänker helt gratis till människan genom tron.

En målad tavla med en folkmassa.

Bara du kan finna din väg

Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet. Tillsammans håller vi tron vid liv i vardagen.

En målad tavla.

En evangelisk-luthersk kyrka

Svenska kyrkan präglas av den evangelisk-lutherska traditionen och dess centrala uttryck. Vi kan vara stolta över det arvet, samtidigt som vi måste respektera och vara lyhörda för att människor behöver finna egna ord och uttryck för sin tro.

En målad tavla med ett sällskap som sitter till bords.

Ekumenik och tron på en enda kyrka

Martin Luther menade att det finns en enda helig kyrka som samlar alla kristna. Dopet och tilliten till Jesus Kristus skapar en grundläggande gemenskap mellan alla kristna. När vi högtidlighåller reformationsminnet 2017 ska vi se till det som förenar oss, inte det som skiljer oss åt.

En målad tavla med en trave böcker.

Bekännelsen börjar i livet

Svenska kyrkan har många bekännelsetexter som berättar om vad tron innebär. Men Martin Luther uppmanade människor att tänka själva och att handla på ett sätt som gör bekännelsen levande.

En målad tavla med en man som håller en bok.

Språk och bildning

Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra lutherska länder. Det ledde till stora omvälvningar i samhället eftersom kunskap ger makt. I Sverige fick folkrörelserna med tiden stort inflytande, och nationen snarare än kyrkan blev den gemensamma nämnaren för många.

En målning.

En musikälskare i brytningstid

Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska kyrkans gudstjänster.

En målning.

Människan är både tiggare och furstlig

Alla människor har ett ansvar för att välja det goda, oavsett om man är kristen eller inte. Ingen är förmer än någon annan, oavsett religiös tillhörighet, och vi lever alla av samma nåd. På olika sätt bidrar vi människor till att upprätta och bära livet: till att vara medskapare.

En tavla i olika gula nyanser.

Luthers texter om judarna

Martin Luthers texter innehåller inte bara gott, utan även uppmaningar om våld och förtryck, och ett judehat som har fått katastrofala följder för oskyldiga människor. Svenska kyrkan tar starkt avstånd från dessa tankar. Vi betonar allas moraliska ansvar för sina egna handlingar och fortsätter att göra upp med de mörka delarna av kyrkans förflutna. Det är en del av den ständiga reformationen.

En målad tavla med en präst med kalott.

Kallelse att ta livet på allvar

Kallelsen handlar om att vara medskapare och medmänniska. Luther menade att kallelse finns i alla våra uppgifter och ansvar. Vardagen är viktig och Gud finns mitt i det som sker.

En målad tavla med en människa framför ett böljande landskap.

En självkritisk kyrka som förändras

Reformationen som började för 500 år sedan pågår fortfarande. Kyrkan måste ständigt vara självprövande och hjälpa människor att finna kraft och tillit. Tron ska inte skydda oss från det vanliga livet utan rusta oss för vardagen.

En målning.

Nåd och makt

Gud ställer inga krav på motprestationer, upptäckte Martin Luther. Han blev övertygad om att Gud vill befria människor och ge var och en nya möjligheter, oavsett allt. Martin Luther har många bilder för nåd i sina texter.

500 år av reformation på andra språk

Texter om Martin Luther och reformationen finns översatta till engelska, finska, lulesamiska och nordsamiska.

Texternas författare

  • Urban Claesson är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och professor  i historia med särskild inriktning mot kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna. Han har nyligen skrivit boken Kris och kristnande: Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689-1713. Pietism, program och praktik. (Makadam 2015).
  • Elisabeth Gerle är präst, etikforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och professor i etik vid Lunds universitet. Hennes senaste bok är Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Verbum 2015).
  • Karin Johannesson är präst, universitetslektor i religionsfilosofi och docent vid Uppsala universitet. Hon har nyligen skrivit boken Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition (Verbum 2014).
  • Cristina Grenholm är präst,  kyrkosekreterare och chef på sekretariatet för teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala. Hon är även professor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hennes senaste bok är Vår tro som min. Levande trosbekännelse. (Verbum 2015).
  • Cecilia Nahnfeldt är präst, forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har nyligen skrivit boken Luthersk kallelse. Handlingskraft och barmhärtighet (Verbum 2016).
  • Henrik Tobin är kyrkomusiker, skribent och verksam inom Kyrkomusikernas riksförbund, Lärarförbundet och Svenska kyrkan. Han har nyligen skrivit boken Ett gemensamt kosmos. Perspektiv på musik, liturgi och teologi (Artos och Norma 2015).