Rapport om användning av den kyrkoantikvariska ersättningen 2021

Varje år rapporterar Svenska kyrkan till kulturdepartementet om hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts under året som gått. Pandemin kastade sin skugga även över 2021. Trots det har församlingarna ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning och genomfört vård- och underhållsåtgärder i ungefär samma omfattning som tidigare.

Svenska kyrkans redovisning för år 2021 visar att digitala arbetssätt har skapat nya förutsättningar för handläggning, byggmöten, visitationer och kompetensutveckling – och inte minst i att göra gudstjänstfirandet och det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för flera. Den positiva trend med ökad tillgänglighet till kyrkobyggnaderna som syntes redan 2020 kvarstår 2021. 

Rapporten ger även en inblick i det långsiktiga strategiska kulturarvsarbetet som bedrivs inom Svenska kyrkan, genom att lyfta ett urval av de projekt som genomförts ute i landet. Allt från metoder för att utveckla hållbar kalkputs till solenergi i kyrkomiljöer och inventering av fiskarkapell. Projekten bidrar till en ständig kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad som är tillämpbar inte bara i kyrkor, utan för kulturarvet i stort.

Nedan hittar du förordet av Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén och ärkebiskop Antje Jackelén. Du kan också läsa i korthet om hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under 2021, eller ladda ner hela rapporten som Pdf.

Ladda ner Svenska kyrkans rapport om användning av den kyrkoantikvariska ersättningen 2021 (Pdf)

 

Porträttbild på generalsekreterare Helèn Ottosson Lovén och ärkebiskop Antje Jackelén

Förord

Ännu ett år har förflutit i pandemins skugga. Att det kyrkoantikvariska arbetet fungerat så väl i en exceptionell tid visar att det sker efter upparbetade rutiner och i ett välfungerande samrådsförfarande.

Två torn på Skara domkyrka mot en blå himmel med vita molntussar.

Året som gått

Under året förbrukades 430 av de 460 miljoner kronor som Svenska kyrkan tilldelats i kyrkoantikvariska ersättning. Den minskade förbrukningen kopplas till Covid-19-pandemin som inneburit att åtgärder senarelagts. Söktrycket från pastorat och församlingar är fortsatt stort och överstiger de disponibla medlen.

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

En kyrka vid vattnet reflekteras i den stilla vattenytan.

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. Här hittar du fakta och kontaktuppgifter.