Prata med oss

Till innehållet

Bokserie: Forskning för kyrkan

Forskning för kyrkan är en bokserie som ges ut under överinseende av Svenska kyrkans forskningsenhet. Inom serien publicerar vi kyrkorelevanta vetenskapliga arbeten som är kvalitetssäkrade genom kollegial granskning, "peer review”.


I FORSKNING FÖR KYRKAN finns följande böcker: 

Cecilia Wejryd, ”Lagen, synden och väckelsen” Åtta svenska 1800-talsväckelseledare och moderniteten. Verbum, 2017 

Kristina Helgesson Kjellin, En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Artos Academic, 2016.

Cecilia Nahnfeldt, Luthersk kallelse – Handlingskraft och barmhärtighet. Stockholm: Verbum 2016.  

Carl Axel Aurelius, Luther i Sverige. Den svenska Lutherbilden under fyra sekler.  (Andra utökade upplagan). Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2015.

Klicka på bilden för att köpa boken Bild: Artos bokförlag

Fredrik Modéus, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum 2015.

Elisabeth Gerle, Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt. Stockholm: Verbum 2015.

Jonas Ideström, Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2015.

Urban Claesson, Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713. Pietism, program och praktik. Göteborg: Makadam bokförlag 2015. 

Carl-Henric Grenholm, Tro, moral och uddlös politik. Om luthersk etik. Stockholm: Verbum 2014.

Linda Vikdahl, Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2014.

 

 

Karin Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. Stockholm: Verbum 2014.

Urban Claesson och Sinikka Neuhaus (red.), Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism. Göteborg: Makadam bokförlag 2014.

Klicka på bilden för att köpa boken Bild: Artos bokförlag

Hanna Stenström (red.), Religionens offentlighet. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2013.

Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum 2013.
 
Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus 2012.

Göran Gunner, Folkmordet på armenier – sett med svenska ögon. Skellefteå: Artos & Norma 2012.

Niclas Blåder, Barnen i Svenska kyrkan. Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik. Stockholm: Verbum 2011.

Arne Fritzson, Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga (pdf, 51 sidor). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Mikael Larsson, I begynnelsen var barnet. En läsning av 1 och 2 Mosebok (observera att filen är 18 MB) Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Niclas Blåder (red.), Och han tog dem i famnen… Texter om barn i kyrka och teologi (pdf, 110 sidor). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenskakyrkan 1968-2008. Lund: Arcus 2010.

Klicka på bilden för att köpa boken Bild: Verbum bokförlag

Hanna Stenstrom (red.), På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2009. Stockholm: Verbum 2010.

Elisabeth Gerle, Farlig förenkling. Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Nora: Nya doxa 2010.

Hanna Stenström (red.), Allvarligt talat. Om predikan. Stockholm: Verbum 2008.

Anne-Louise Eriksson (red.), På spaning … från Svenska kyrkans forskardagar 2007. Stockholm: Verbum 2008.

Elisabeth Gerle (red.), Luther som utmaning – Om frihet och ansvar. Stockholm: Verbum 2008.

Kajsa Ahlstrand och Göran Gunner (red.), Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskat samhälle i början av 2000-talet. Stockholm: Verbum 2008.

Göran Gunner (red.), Människa är ditt namn – om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Stockholm: Verbum 2007.

Charlotte Engel, Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma. Sköndalsinstitutets skriftserie 26, 2006.

Göran Gunner (red.), På spaning … från Svenska kyrkans forskardagar 2005. Stockholm: Verbum 2006.

Björn Ryman et al., Nordic folk churches: a contemporary church history. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 2005.

Cecilia Wejryd, Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003. Stockholm: Verbum 2005.