Kyrkomötets beslut om psalmboken

Svenska kyrkans kyrkomöte har behandlat frågan om en revision av nuvarande psalmbok vid flera tillfällen.

Kyrkomötet 2016

Kyrkomötet 2016 behandlade tre motioner som rörde psalmboksfrågor. Motionen 2016:47 förslog kyrkomötet besluta ”att uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet komma med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken, så att den kommer att fungera tillsammans med den nya kyrkohandboken”. Gudstjänstutskottet framhöll i sitt betänkande över samma motion att Den svenska psalmboken ”fortfarande fungerar väl men att en planering för kommande revision bör inledas för att processen ska få ta den tid den behöver.”

Kyrkomötet gick på utskottets linje och beslöt ”uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet komma med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken, så att den kommer att fungera tillsammans med den nya kyrkohandboken.”

Kyrkomötet 2018

Psalmboksfrågan fick en fortsättning på kyrkomötet 2018 genom en motion (2018:50) som föreslog kyrkomötet besluta om att ”göra en fullständig revision” av 86 års psalmbok. Kyrkomötet beslöt som svar på motionen att ”uppdra till kyrkostyrelsen att inhämta synpunkter från kyrkomötet på sitt förslag till direktiv, tidsplan och andra ramar för arbetet med en revision av Den svenska psalmboken innan det inleds.”

Kyrkomötet 2021

Vid kyrkomötet 2021 lyftes frågan om en revision av psalmboken på nytt. Kyrkomötet konstaterade i enlighet för kyrkostyrelsens förslag, att arbetet med insamling av förslag på nya psalmer och sånger har startat. Insamlingen ska ges första prioritet och är en del av kyrkostyrelsens beredning för nästa steg i en beslutsprocess. I förlängningen ger det församlingarna en möjlighet att exempelvis kunna få sjunga ett urval av insamlat material.

Kyrkomötet får löpande information om arbetet varje år.