Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pressmeddelande Publicerad

60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

Kyrkostyrelsen beslutade idag om fördelningen av 60 miljoner kronor till Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar. Närmare hälften går till församlingarnas arbete. Resterande medel går till stiften, nationella satsningar och den internationella verksamhetens arbete med migrationsfrågor.

Svenska kyrkan har ett stort engagemang för människor på flykt; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De senaste åren har arbetet intensifierats och prioriterats, bland annat genom extra ekonomiska medel från nationell nivå. Kyrkomötet beslutade 2016 att anslå 60 miljoner kronor per år under 2017-2019 för att stärka arbetet för människor på flykt. Idag beslutade kyrkostyrelsen om fördelning av medlen för 2019, som alltså blir det sista året i satsningen.

– Vi vet att situationen är fortsatt ansträngd. I församlingarna finns mycket omsorg men också stor frustration och vrede över att människor kommer i kläm. Det är bra att kyrkostyrelsen idag har beslutat om dessa pengar för vårt fortsatta arbete med människor som är nya i Sverige, säger ärkebiskop Antje Jackelén.   

Stöd till församlingarnas arbete

Beslutet om fördelning har tagits utifrån behoven på migrationsområdet, som ständigt utvecklas. De senaste årens stora engagemang i mottagandet av asylsökande är i stort sett över. Nu handlar arbetet i församlingarna om att möta människor i olika faser i asylprocessen och människor som fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i det svenska samhället, samt att bidra till social sammanhållning.  

Förstärkning av humanitära insatser

Samtidigt fortsätter situationen för flyktingar runt omkring i världen att vara svår. Över 65 miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem, och antalet ökar successivt snarare än minskar. I det internationella arbetet behövs resurser för förstärkning av humanitära insatser liksom andra former av stödinsatser för flyktingar och internflyktingar runt om i världen.

En utgångspunkt för fördelningen av medlen har varit att nivån på stödet till stift och församlingar/pastorat i så stor utsträckning som möjligt ska hållas på samma nivåer som tidigare år för att främja kontinuitet i verksamheten.

Så här har pengarna fördelats:

  • 28 miljoner kronor till församlingar/pastorat. Medlen har fördelats i relation till andel asylsökande och nyanlända i respektive stift och fördelas av stiften utifrån lokala behov. Exempel på verksamheter är mötesplatser och stödjande insatser för asylsökande och nyanlända som språkträning, barn- och ungdomsverksamhet, praktplatser eller andra aktiviteter för att främja integration. Stiften fördelar medlen till församlingarna.
  • 14,5 miljoner kronor till stiften. Medlen ska användas till stöd för församlingarna i deras arbete med asylsökande och nyanlända, som exempelvis coacher och gemensamma utbildningsdagar.
  • 13,6 miljoner kronor fördelas till den internationella verksamheten för att utveckla och stärka Svenska kyrkans internationella arbete i migrationsfrågor. Bland annat kommer medlen att gå till humanitära insatser i olika flyktingkriser i främst Afrika, men även till förstärkning av arbetet med flyktingar och internflyktingar i andra regioner.  
  • 3,9 miljoner kronor avsätts för nationella satsningar. Det går bland annat till Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, ett samarbete med Röda Korset om stöd till medarbetare och frivilliga som möter personer som fått avslag på sin asylansökan, samverkanssatsningar inom civilsamhället för nyanländas samhällsetablering och till arbetet med att bilda ett nätverk för lands- och glesbygdsförsamlingar kring migrations- och integrationsfrågor.

Kontakter

Daniel Bramsell

Pressekreterare

072-237 28 86

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Vikarie i köket, Mensura Nepjip (Eritrea) hälsar Therese Nyvind Martinsson (Assistent flykting/integration i Domkyrkoförsamlingen) under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta på Café Trädgårn i Härnösand. Café Trädgårn ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Härnösands kommun och fungerar som en mötesplats för alla. Foto: Linda Maria Thompson/Ikon
Vikarie i köket, Mensura Nepjip (Eritrea) hälsar Therese Nyvind Martinsson (Assistent flykting/integration i Domkyrkoförsamlingen) under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta på Café Trädgårn i Härnösand. Café Trädgårn ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Härnösands kommun och fungerar som en mötesplats för alla. Foto: Linda Maria Thompson/Ikon Öppna högupplöst bild