Prästlönetillgångarna

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om förvaltningen

Prästlönetillgångarna består av skog, mark och ett fondkapital som förvaltas av de tretton stiften. Idag uppgår tillgångarna till 467 000 hektar skogsmark, 46 000 hektar betes- och åkermark, och ett fondkapital på 3,1 miljarder kronor.

Endast avkastningen från förvaltningen får användas och ska gå till den kyrkliga verksamheten. Av vinsten som delas ut går hälften till församlingar som har andel i tillgångarnas avkastning. Den andra hälften av utdelningen bidrar till finansieringen av det kyrkliga utjämningssystemet, som är till för att se till att alla församlingar, även de med svagare ekonomi, ska ha möjlighet att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

Kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans gemensamma regelverk, beskriver stiftens förvaltningsuppdrag. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sätt så att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt och vara förenlig med kyrkans grundläggande värderingar. Naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen ska beaktas.

Läs mer om förvaltningen av skog, jordbruksmark och fondkapital (se faktaruta nedan).
Läs mer om hur stiften arbetar med miljöhänsyn och socialt ansvar i förvaltningen
Läs mer om prästlönetillgångarnas historia   

Korta fakta

  • Prästlönetillgångarna är Sveriges största förvaltare av jord och den femte största skogsförvaltaren. Totalt uppgår arealen till 1,3 procent av Sveriges totala landareal.
  • Det sammanlagda marknadsvärdet av kyrkans prästlönetillgångar uppgick vid utgången av 2016 till 29,3 miljarder kronor.
  • År 2016 blev utdelningen från förvaltningen 559 miljoner kronor, vilket motsvarar fyra procent av det årets intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkan.

Fondförvaltning

Fondförvaltningen uppgår till ett värde av 3,1 miljarder kronor, som till största delen är placerade i noterade värdepapper. Samtliga stift har antagit Svenska kyrkans finanspolicy som har en tydlig hållbarhetsinriktning. 


Ta del av finanspolicyn