Presentation Dialogkväll 15 mars

Projektledare Linda Jeles presentation:

Vad är en Stadsmission?

 • Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i samhället.
 • Stadsmissioner förknippas med en uthållig, handlingskraftig social verksamhet, som välkomnar alla människor som lever i utsatthet
 • Stadsmissioner arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationer. Dessutom utmanar stadsmissionen det som i samhället skapar nöden och utsattheten. Det är viktigt framför allt när det gäller opinionsbildning, inte minst eftersom människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda.
 • Stadsmissioner bedriver professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag. Människors lika och oinskränkta värde ligger till grund för allt arbete.
 • På Sveriges stadsmissioner arbetar man mot många olika målgrupper och verksamheterna kan variera kraftigt. Exempel på grupper är hemlösa, ungdomar, långtids arbetslösa, EU-migranter, unga föräldrar m.m. Gemensamt är att det är behoven i närområdet som styr.

Stadsmission i Piteå?

Att frågan om en stadsmisson har väckts beror på flera saker.

 • Samhället har förändrats mycket på kort tid. (EU-migranter, flyktingströmmar, rapporter om ungas psykiska ohälsa, hemlöshet, barnfattigdom… )
 • Piteås kyrkor har de senaste åren sett behoven öka för utsatta grupper i vårt samhälle. Fler söker stöd i kyrkorna när samhällets skyddsnät inte håller.
 • Genom Piteå Kristna Råd har kyrkorna de senaste åren sökt former som ska kunna möta dessa behov. Vid samtal med kommunen har också frågan om en stadsmission lyfts vid flera tillfällen.
 • Under 2015 inhämtades kunskap om befintliga stadsmissioner. Frågan diskuterades och problematiserades. Vilket utmynnade i förprojektet Pitemissionen.
 • Att projektet heter Pitemissionen beror på att Stadsmission är ett varumärkesskyddat begrepp. Som det ser ut idag är Piteå ett förlitet sammanhang för att få ansluta sig till organisationen Sveriges stadsmissioner.

Förprojektet Pitemissionen

 • Piteå församling som är en del av Piteå kristna råd.
 • Piteå församlings kyrkoråd har avsatt medel för en projektledare på 50 % under 2016.
 • Tillsammans med en referensgrupp är projektledarens uppgift att ta fram ett beslutsunderlag för kyrkorna att ta ställning till. 
 • Förhoppningen är ett längre projekt där avsikten är att starta en lokal stadsmission i samverkan med andra aktörer.

Beslutsunderlag

 • Omvärldsanalys - Vad görs redan idag, vilka andra sociala aktörer finns, vill inte konkurera utan komplettera och samarbeta.
 • Definiera målgrupp.
 • Definiera behov.
 • Definiera tänkbara verksamheter.
 • Uppskatta ekonomiska ramar.
 • Hitta andra parter att samarbeta med.

Bordsamtal

För att få fram ett underlag behöver vi hjälp av alla som bor och verkar i Piteå. Denna dialogkväll är ett led i att nå fram till ett välgrundat beslutsunderlag.

 • Att med gemensamma krafter lyfta fram vilka behov vi ser i Piteå.
 • Att fundera på vilka verksamheter som mest kan möta dessa behov. 
 • VÅGA PRIORITERA! Dessutom kommer vi att behöva prioritera vilka målgrupper som vi ska arbeta med. Behoven är många men det finns inte resurser att börja arbeta med allt på en gång.
 • Var med och hjälp oss forma en stadsmission som är bra får Piteå!