Verksamhetsråd


Svenska kyrkan i Pajala är en del av Svenska kyrkan, vars uppgifter, enligt Kyrkoordningen, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Svenska kyrkan i Pajala består av flera före detta församlingar. I dessa gamla församlingar fanns fem kyrkoråd som hade till uppgift att leda församlingarnas verksamhet inom de av Kyrkoordningen givna uppgifterna. Hur detta arbete skall gå till bestäms idag av två kyrkoråd: Pajala kyrkoråd, vilket råder över Muonionalusta, Junosuando, Tärendö och Pajala gamla församlingars verksamhet samt Korpilombolo kyrkoråd, vilket råder över Korpilombolo församlings verksamhet.
Då vi bor i ett geografiskt stort område med många byar är det svårt för kyrkoråden att direkt planera verksamhet i pastoratet. Därför har vi infört verksamhetsråd, vilka har till uppgift att utifrån en egen ”liten” ekonomi bedriva verksamhet i det geografiska område, där de verkar.
Verksamhetsråden är för närvarande 5 till antalet: Muodoslompolo verksamhetsråd med 10 medlemmar, Kangos verksamhetsråd med 14 medlemmar, Junosuando verksamhetsråd med 7 medlemmar, Tärendö verksamhetsråd med 7 medlemmar och Pajala verksamhetsråd med 8 medlemmar. De har bildats av människor som vill att Svenska kyrkan skall utvecklas positivt inom deras närområde. Varje verksamhetsråd har en av kyrkans präster som sammankallande. Monika Metsävainio är sammankallande för verksamhetsråden i Muodoslompolo, Kangos och Junosuando. Lena Lantto är sammankallande för verksamhetsrådet i Pajala och eventuella framtida verksamhetsråd kring Kaunisvaara kyrka och/eller Jarhois kapell. Mats Eriksson är sammankallande för verksamhetsrådet i Tärendö och eventuella framtida verksamhetsråd inom Korpilombolo gamla församling. Berit Kero Jakobsson stöttar prästerna i arbetet med verksamhetsråden.
Du, som läser detta och känner starkt för att Svenska kyrkan skall utvecklas positivt inom det geografiska område där du bor, kontakta då Monika eller Berit, för att anmäla ditt intresse, så blir du kallad till nästa möte med ditt verksamhetsråd. Vi har inga antalsbegränsningar, vare sig vad avser antal verksamhetsråd eller antal medlemmar i verksamhetsråden. Alla intresserade är välkomna att delta!