Kors Pajala Minneslund
Foto: Berith Roth

Minneslundar

och Askgravlundar

Foto: Khupla
MINNESLUND och ASKGRAVLUND i Kangos
 
Söndagen den 30 september 2007 invigdes minnes- och askgravlunden invid kyrkan i Kangos. Detta skedde i samband med en gudstjänst som leddes av kontraktsprost Sigurd Westman och kantor Karin Andersson. Kangosborna har själva anlagt och i stort bekostat begravningsplatsen. Endast ett ringa bidrag har utgått från Pajala församling. Anders Skoglind från Saittarova har smitt det fina staketet och andra smidesarbeten. Birger Berggård ritade förslaget som genomfördes.

MINNESLUND och ASKGRAVLUND i Pajala

I Pajala församling finns fr.o.m. våren 2007 en minneslund och en askgravlund. Peter Uusitalo och Hans Mäkitalo har tillsammans med Erland Marjavaara svarat för anläggandet av lundarna.
Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är inte tillåtna. Nedgrävning av askan sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.

En askgravlund är inte anonym. Anhöriga kan närvara vid begravningen av askan. Enskilda gravvårdar eller planteringar är inte tillåtna. Gemensamma platser för namn och utsmyckning finns.

Kyrkogårdens personal vårdar minneslunden och askgravlunden samt svarar för all plantering inom lundarna. Viss plantering kan få förekomma på av kyrkogårdsvaktmästare angiven plats. Besökare får utan tillstånd bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på för dessa ändamål avsedda platser. Vissna blommor och ljusrester kommer att avlägsnas av kyrkogårdens personal.
 
Minneslundar finns i Tärendö, Pajala, Korpilombolo, Kangos och Junosuando.  I Pajala finns det också  en askgravlund och en planeras att färdigställas under år 2016 i Korpilombolo.