Foto: Kaarlo Kult

Äldre kyrkplatser

På besök i Muonialusta äldre kyrkplats
På besök Foto: Kaarlo Kult
Muonionalusta gamla kyrkplats
Kyrkplatsen är belägen vid Rajamaa turistanläggning SO Muodoslompolo by.
Vägbeskrivning:
Från Muodoslompolo by 8 km mot Muonio (Finland) väg 404. Tag av t.h. och därefter t.v. enligt skyltning.
Historik:
Som ett led i Karl IX:s Ishavspolitik kom nybyggare till Muoniobygden i början av 1600-talet. Kyrkligt sett hörde de till Övertorneå pastorat. En kyrka benämnd Gustav Adolfs kapell uppfördes i Muonio. Denna kyrka blev centrum för ett kapellag som bildades år 1788. Kapellaget bestod till 1809.
Genom kriget mot Ryssland förlorade Sverige år 1809 hela Finland och gränsen som fastställdes mellan de båda länderna kom att dela alla gränsbygdens församlingar i två delar. Präst, prästgård och kyrka tillföll nuvarande finska Muonio församling medan begravningsplatsen vid Akamella hamnade på svenskt territorium. 
Genom beslut av 1856-58 års riksdag tillkom Muonionalusta kapellförsamling och ett kapell uppfördes i Muonionalusta by på en ö i gränsälven (Muonio älv). Kapellet stod färdigt år 1865. Det dröjde dock till år 1892 innan församlingen fick sin förste kapellpredikant: Otto William Zeidlitz. År 1897 försågs kapellet med två klockor. Storklockans text lyder: Du hwemhelst du är, besinna alltings förgänglighet. Sitt första orgelharmonium fick kapellet år 1912 som en gåva av kapellpredikanten A.G. Ellis. 
På grund av regionalpolitiska överväganden flyttades kapellet år 1925 till sin nuvarande plats i Muodoslompolo. Likaså flyttades prästgården dit. Den förstördes dock helt genom brand år 1941. 
På gamla kyrkplatsen i Muonionalusta står sedan 1952 en minnessten tillverkad av hemmansägaren Konrad Johansson. Där finns också en klockstapel med minnesklocka vilken invigdes år 1956 av missionsbiskopen Johannes Sandegren från Tranqebar.
Pajala gamla kyrkplats i Kengis
Kyrkplatsen är belägen vid Kengis, 5 km nedströms Pajala.
Vägbeskrivning:
Från Pajala österut mot Kengis bruk. Följ skyltar mot gamla kyrkplatsen. Kyrkplatsen ligger t.h. om vägen vid vändplanen; kyrkogården är belägen t.v. bortanför gräsplanen.
Historik:
Kengis bruk fick år 1652 genom en kunglig förordning rättighet att ha egen kyrka och egen präst. Under 1650-talet byggdes det första kapellet och bruket fick samtidigt sin första predikant. Var det första kapellet var placerat vet man inte med säkerhet. Enligt tradition skall det ha varit placerat intill den gamla kyrkogården. Kapellet blev nedbränt tillsammans med Kengis bruk av ryska krigshärar år 1717.
En ny kyrka, Fredriks kapell, uppfördes på brukets mark år 1725. Denna kyrka var gemensam för bruksförsamlingen och för Pajala kapellförsamling. Gudstjänsterna hölls både på svenska och finska. Kyrkan stod kvar till november 1787 då även denna kyrka brann ned.
Församlingen var nu utan kyrka i några år. Mellan åren 1791 - 1794 byggdes den tredje kyrkan. Den var större än de föregående kyrkorna och i denna predikade Lars-Levi Laestadius under åren 1849 - 1860. 
År 1869 flyttades denna kyrka till Pajala. Den ingår som sakristia och sidoskepp i Pajala nuvarande kyrka. På gamla kyrkplatsen i Kengis där den sista kyrkan stod kan man ännu se de kvarlämnade grundresterna.