Konservering, hantverk och material

Här kan du läsa mer om pågående projekt inom området konservering, hantverk och material.

Småskalig framställning och förmedling av furutjära

(ramår 2021)
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet samarbetar tillsammans med Linköpings stift och Västerås stift i detta projekt som har fokus på att få igång en inhemsk produktion av furutjära. För att få till stånd en tillverkning krävs en omfattande kunskapsuppbyggnad och återtagande av kunskap som under 1900-talet har gått förlorad. Genom både arkiv- och litteraturstudier och genom praktiska försök att bränna tjära inhämtas systematiskt kunskap. Med utgångspunkt i detta kommer noggranna procedurbeskrivningar tas fram. Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan finansierar projektet med vardera 50%.

Materialegenskaper hos fogbruk i nygotiska murverk

(ramår 2021)
I fokus för detta projekt står de stora nygotiska murade kyrkobyggnaderna som har komplexa och omfattande problem med murverk och fogar. Detta skadar kulturhistoriska värden och orsakar höga kostnader för reparationer. Forskare vid Lunds tekniska högskola leder projektet som har målet att definiera materialegenskaperna hos de historiska fogbruken och få fram egenskaper för bruk lämpliga för reparationer som bevarar både kulturhistoriska och estetiska värden.

Hantverkslaboratoriet

(ramår 2021) 
Svenska kyrkan har behov av avancerade hantverkskunskaper för att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena på ett sätt som bevarar de kulturhistoriska värdena. Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett centrum som stödjer och utvecklar de hantverkskunskaper som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och Svenska kyrkan har sedan 2011 fördelat KAE för att få stöd i detta. Inom ramen för den beviljade ersättningen anordnas för Svenska kyrkan bland annat kompetenshöjande seminarier och kurser, ändamålsenlig information och stöd i hantverksfrågor och samordning av ett nordiskt nätverk om tjära.

Materialteknisk undersökning av medeltida muralmålningar

(ramår 2022)
I denna förstudie ska mobila, fältanpassade, icke förstörande analysmetoder av muralmålningar gjorda med portabla analysinstrument undersökas av praktiserande, erfarna konservatorer. Syfte är att ta reda om det går att få fram tillräcklig kunskap om de material som använts för att göra målningarna i jämförelse med traditionell provtagning och laboratorieanalys och utreda förutsättningarna för ett större forskningsprojekt. 

Kvinna monterar färgglad glasruta.

Utveckla kunskapen om kulturarvet

Nu kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.