Foto: Kai Metsävainio

Svanstein kyrka och kapell

Våran kyrka i församlingens norra del. Mitt i byn Svanstein står kyrkan. Även denna kyrka bär upp sin historia med stolthet.

Eget kyrkobokföringsdistrikt

Svansteins församling, numera Svansteins kyrkodistrikt, har tidigare utgjort del av Övertorneå församling och blev eget kyrkobokföringsdistrikt 1926. Den gamla bruksgården i Svanstein inköptes 1924 till prästgård. Första prästen i Svanstein, Gustav Forsström, tillträdde tjänsten som komminister 1926. Eget pastorat blev Svanstein 1962 och dåvarande komministern Olof Bernhoff blev dess förste kyrkoherde.

Kyrkan

Beträffande tillkomsten av kyrkan i Svanstein citeras Bygden, Härnösands stifts herdaminne del IV sid 303: "I afsikt att förebygga, att befolkningen på svenska sidan skulle söka sig öfver till den på finskt område liggande kyrkan vid Turtola, utanordnade K. Maj:t 20 mars 1858 af riksdagen anslagna 5.000 kronor till uppförande av ett kapell i den svenska Turtolabyn i närheten av Svanstein, där ett mindre hammarverk år 1754 inrättades som afläggare till Kengis Järnbruk. Det oansenliga lilla kapellet, som fullbordades 1865 undergår för närvarande en behöflig restauration." (Bokens tryckår 1926)

Församlingsnamnet

Namnet Svanstein var, som framgår av ovanstående, ursprungligen namn på bruket, bildat av brukspatrons namn Steinholz och svärfaderns namn Svanberg. Bruket gav namn åt byn, som ju egentligen hette Turtola och då byn blev kyrkby blev Svanstein också församlingens namn. Kyrkan, egentligen ett bönhus, bestod av det som nu utgör själva kyrkorummet och sakristan, och var timrad. En mindre kyrkklocka fanns upphängd i en särskild ställning på sakristians tak. Byggmästare har varit Matti Havela bosatt i finska Pello och mormorsfar till landshövding Ragnar Lassinantti.

Restaureringar

1927 skedde en genomgripande restaurering. Då byggdes klockstapeln och läktaren. Då tillkom även målningarna i taket och över fönstren. I samband med restaureringen fick kyrkan som gåva en altartavla föreställande "Jesus på korset".

Kyrkan återinvigdes midsommaren 1928 av biskop Bergkvist. Färgsättning och dekorering utfördes av artisten J Winberg Wikingstad, Östergötland.

1974 var det så dags för nästa stora restaurering. Ritningarna upprättades, av arkitekt Bertil Franklin, Luleå och för det konstnärliga svarade konservator Gösta Lindström, Stockholm. Målaren Paul Aili, Risudden, bidrog också med sitt kunnande. De ändringar som då gjordes var att läktaren kortades av, korpartiet sänktes till samma nivå som kyrkans golv i övrigt. Väggarna tvättades och målningarna bättrades på. Ny färgsättning blev det på läktarbarriären, altarringen, predikstolen och dopfunten, liksom på de nya bänkar som anskaffades.

Altartavlan, som med sin tidigare mörka inramning dominerat koret, byttes ut mot ett enkelt träkors. Den gamla altartavlan, nu med en enklare ram, hänger i sakristan och tages fram till Fastlagssöndagen och hänger framme hela fastetiden. På påskdagen tar vi åter fram korset, det tomma korset = uppståndelsens symbol.

Kyrkan, återinvigdes 3 november 1974 av biskop Stig Hellsten. Värt att nämna är att kyrkan vid återinvigningen fick mottaga gåvor av enskilda, föreningar och av kommunen till ett sammanlagt värde av ca 30 000 kr. Därtill kommer värdefulla handarbeten, altarduksspetsar varav en i näversöm. Kyrkan fick även mottaga en gåva från grannbyn Turtola, på andra sidan älven. Turtolabybor ville med sin gåva tacka för all kärleksfull hjälp under de svåra åren, särskilt evakueringstiden 1944. För deras gåva tillsammans med en del andra gåvor inköptes de vackra fönsterstakarna, som vid vissa tillfällen lyser upp vintermörkret och syns ända till Turtola.

Orgeln

Orgeln, som kom till kyrkan i maj 1964, är en enmanualig Grönlundsorgel med pedal. Den har dispositionen:

Manual                              Pedal     

Gedakt 8'                          Subbas 16'
Principal 4'                        Pedalkoppel
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Cymbel 2 chor

Den gamla orgeln som utgjordes av ett orgelharmonium från 1928 med 2 manualer och pedal är numera placerad i Bönhuset mitt emot kyrkan. Orgeln är disponerad med 13 register fördelade på 7 genomgående stämmor, 4½ oktavers klaviaturomfång C - f'''.

Texten på ena kyrkklockan

Kommen, folk och förnimmet att Herren är nära. Sjungen, i himlar och jord, den allsmäktiges ära. Hjälp oss i dag, fader, att dig till behag heliga tackoffer bära.

Solio Deo gloria

Svenstein kapell

Inne på Svansteins kyrkogård finns vårat kapell. Denna lokal kan användas för mindre sammankomster, kyrkliga handlingar och borgerliga förättningar.