Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation & Förtroendevalda

Församlingen är grunden i Svenska kyrkan. Den har ett lokalt självstyre, vart fjärde år är det val.

Stockholms stiftstyrelse har fattat beslut om att Österåker-Östra Ryds församling och Ljusterö-Kulla församling ska slås samman till ett tvåförsamlingspastorat från och med 1 januari 2018. Namnet på det nya pastoratet kommer att vara Österåkers pastorat. Under 2017 förbereds sammanslagningen av de bägge församlingarna och den nya organisationen leds interimt av ett indelningsdelegerade med valda ledamöter från de bägge församlingarna. Indelningsdelegerade fattar beslut i frågor som rör den nya organisationen från och med 2018.

Namnen på ledamöter och ersättare i indelningsdelegerade samt protokoll hittar du under rubriken "Indelningsdelegerade". En indelningsstyrelse förbereder besluten som ska fattas av indelningsdelegerade, namnen på ledamöter och ersättare i indelningsstyrelsen, samt organets protokoll, hittar du under rubriken "Indelningsstyrelse" på denna sida.

 

Så styrs och leds församlingen

Österåker-Östra Ryds församling är en lokal församling inom Svenska kyrkan belägen i Österåkers kommun i Stockholms stift. Denna svenska kyrkans församling tillhör den episkopala traditionen vilket betyder att den ser sitt arv från den apostoliska tiden med biskopen som den yttersta garanten för att kyrkan behåller sin särskilda identitet och som i särskild ordning utövar tillsyn och har en sammanhållande funktion för de lokala församlingarna inom ett stift.

Svenska kyrkan är också en rikstäckande folkkyrka. Kyrkoordningen (Svenska kyrkans övergripande regelverk) säger att församlingen konstitueras där valda företrädare tillsätts på demokratiskt sätt (genom val vart fjärde år) och där en kyrkoherde finns och med sina befogenheter (från biskop) har sin särskilda ställning. Där kyrkoherde och en demokratiskt vald ledning finns där framträder Svenska kyrkan. Det betyder bland annat att kyrkan har ett dubbelt ledarskap, med präst och läroansvar å ena sidan och ett demokratiskt valt förtroendeorgan å den andra. De ska gemensamt ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Med förtroendevalda och kyrkoherde styrs och leds verksamheten inom församlingen.

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och de beslutar i principiella ärenden av större vikt, såsom:

- Mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

- Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som är församlingens styrelse och beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet. Fullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter, plus ersättare. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i allmänhet i Åkersberga Kyrkliga Centrum. Normalt sammanträder fullmäktige tre gånger per år. Protokoll finns under rubriken "Ledamöter kyrkofullmäktige".

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet styr församlingens verksamhet och förvaltning.

Styrelsen har bland annat arbetsgivaransvar för cirka 50 anställda i dagsläget. Det betyder att kyrkorådet bland annat fattar beslut om eller delegerar till kyrkoherden att fatta beslut om anställningar, organisation, samordningen och ledningen av arbetet.

Dessutom förbereder kyrkorådet kyrkofullmäktiges beslut om verksamhetens mål och budget och tar i övrigt initiativ och fattar beslut i enlighet med författningar, kyrkoordningen och god sed på arbetsmarknaden, så att församlingens grundläggande uppgift kan utföras.

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten. Protokoll finns under rubriken "Ledamöter kyrkorådet".

 

Om Kyrkoherden och personalorganisationen

Kyrkoherden har ansvaret för ledning av verksamheten vilket betyder tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet samt ledning i enlighet med kyrkorådets delegationsordning. Kyrkoherden har till stöd för utförande av denna uppgift en ledningsgrupp som för närvarande består av kyrkogårds- och fastighetschef, kanslichef och biträdande kyrkoherde. Respektive chef har arbetsledande ansvar för personal och verksamhet.

Kyrkoherde tillförordnad: Hakon Långström telefon 08-540 845 23 

 

Personalorganisation

Kyrkoherden samlar under sig en ledningsgrupp som utgörs av kyrkoherde och församlingens chefer. Cheferna leder och fördelar arbetet inom avdelningar, ansvarar för personal och budget inför kyrkoherde.

 

Organisation för församlingsverksamheten

Kyrkoherden har till sin hjälp för den dagliga ledningen av församlingsverksamheten utsett samordnare för verksamheter som sker inom avdelningar. Det gäller Konfirmand, Vuxen (undervisning), Musik och Kyrka/samhälle. För dessa avdelningar finns utsedda samordnare med särskilda uppdrag i enlighet med skriftliga delegationer.

 

Revisorer

Revisorerna ska enligt lag och god redovisningssed samt enligt kyrkoordningen granska att församlingens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Både extern auktoriserad revisor och förtroendevalda sådana finns tillsatta.