Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi erbjuder.

Olika gravskick

Urngravplatser upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. En urngrav har nio platser.

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor. Den upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. Utöver kistan/kistorna kan sedan upp till sex askor beredas plats.

Minneslund är i detta fall inget alternativ då det är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär. De avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askgravlund är också ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättningen sker utan gravrätt. Till skillnad från minneslund anges dock namnen på de gravsatta med namnbrickor. De anhöriga har här möjlighet att närvara vid gravsättningen.

Spridning av aska. Askan efter avliden får man strö ut på någon annan plats än begravningsplats, om Länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan ska strös ut givit tillstånd till det.

Gravrätt

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvar för vård och skötsel av kyrkogårdarna. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin gravrätt medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övriga delar av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravrätten sköts och är i ett ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravrätten blir uppenbart vanvårdad kan den enligt lag återtas.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta din grav själv eller så kan du ge kyrkogårdsförvaltningen skötseluppdraget. Du som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering, teckning av avtal etc är alltid välkommen att kontakta oss.

Våra avtal tecknas inför kommande säsong i januari-mars. Skötselsäsongen löper under april - oktober.

OM DU SKÖTER DIN GRAV SJÄLV

Om du väljer att själv sköta om din grav måste du tänka på att du ska sköta hela gravens yta genom att till exempel putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Gräsytan runt gravsten och planteringsyta ska klippas regelbundet. Du får gärna plantera egna växter. Växterna får dock endast planteras och rymmas inom gravens planteringsyta. Växterna får heller inte överstiga en höjd på 60cm.

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i församlingens gravregister. Detta utgör ett bevis för att man innehar en grav. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t.ex. i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare.Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
-bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
-bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
-bestämma gravplatsens utsmyckning enligt gällande bestämmelser och ordnande i övrigt
-få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
-återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
-hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
-iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen
-anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare får inte göra något som inverkar på intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Att tänka på som gravrättsinnehavare

- anmäla adressändring
- anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död
- anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas

Notera att dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Administration, frågor om gravskötsel och övriga ärenden
 

Åkersberga kyrkliga centrum, Bergavägen 13
Kyrkogårdsassistent: 08-540 845 44
Telefontid alla dagar: 9.00-10.00 samt13.00-14.00

Garnsvikens begravningsplats

Sundtorpsvägen
Kyrkogårdsexpedition: 08-540 659 77
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 - 15.00

Österåkers kyrkogård

Össebygarnsvägen 70
Kyrkogårdsexpedition:08-540 845 16
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 – 15.00

Östra Ryds kyrkogård

Östra Ryds kyrkväg
Kyrkogårdsexpedition: 08-540 845 36 eller 08-540 845 39
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 - 15.00