Begravningsombud

Begravningsombud

Matti Wahlström 073-550 80 68

Begravningsombudet har till uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan och säkerställa att de får sina intressen tillgodosedda. Ombudet förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Genom ombudet kontrollerar staten hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 1 januari 2000 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens kapitel 10 och i Begravningsförordningens paragrafer 49-58.
I Oskarshamns församling närvarar begravningsombudet vid kyrkogårdsnämndens sammanträden, budget- och bokslutsarbete etc.
Ombudet har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid nämndens sammanträden. Han yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift.