Gravrätt

Gravrätten till en gravplats upplåts till någon av den avlidnes anhöriga eller annan närstående. Gravrättsinnehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att graven vårdas enligt gällande föreskrifter. När gravrättsinnehavaren avlider, skall en ny utses. Detta skall anmälas till kyrkogårdsförvaltningen senast 6 månader efter dödsfallet. Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt upplåtits och utfärdas vid gravplatsupplåtelse. I gravbrevet antecknas gjorda gravsättningar, nya gravrättsinnehavare, eventuell förlängning av gravrätten m m. Gravbrevet bör förvaras så att det lätt kan tas fram av anhöriga om gravrättsinnehavaren skulle avlida. Gravrätt upplåts på 25 år. När tiden gått ut kan gravrätten som regel förnyas.