Arbetssätt

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar på Förskolan Arken i Oskarshamns församling

Arbetssätt

Förskolan Arken drivs av Oskarshamns församling och är en förskola med kristen profil. Vi bedriver en lustfylld och undersökande undervisning där utomhuspedagogik är en viktig del. Vi följer mål och riktlinjerna i Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (-16).

 

UTFORSKANDE ARBETSSÄTT

På Arken arbetar vi i ett utforskande arbetssätt. För oss innebär det att vi upplever, upptäcker och lär tillsammans med barnen. Att få uppleva med sina sinnen och sin kropp är en viktig när vi skall lära oss nya saker. I samtalen kring det vi upptäcker visar pedagogen ett genuint intresse för barnens berättelse, använder öppna frågor och uppmuntrar barnen att berätta mer. Barnens naturliga nyfikenhet och våra gemensamma upplevelser blir utgångspunkt för att utforska vidare.

BARNENS DELAKTIGHET                                                                                     

Barnen ska vara delaktiga i hur deras dag på förskolan utformas. Barnen skall känna att det är lönt att uttrycka sig och säga sin åsikt och att det finns någon som är intresserad av det de berättar. På så sätt får barnen redan i förskolan förståelse för vad demokrati är. Det är viktigt att skapa intressanta mötesplatser för barnen och att barnen känner att det de gör är meningsfullt. Det är barnens tankar och intressen som driver det pedagogiska arbetet framåt.

Förskolan Arken, Oskarshamns församling

KUNSKAPSSYN

Vi har utvecklat ett arbetssätt i undervisningen som innebär att vi arbetar och kommunicerar med förskolans innehåll utifrån fyra kunskapsperspektiv; erfarenhet, vetande, tro och saga. Fyra sätt att se på sin omgivning i det vi arbetar med, utan att sätta dessa perspektiv mot varandra. Kunskapsperspektiven ger temaarbeten och andra fokusområden större bredd och hjälper oss följa skollag och läroplan.

SAMLÄRANDE

Vi lär tillsammans genom att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.

DOKUMENTATION

Pedagogisk dokumentation är en av grundstenarna i verksamheten. Den visar på barnens och personalens lärande och utveckling vilket bidrar till att säkerställa kvalitén i undervisningen.

KRISTEN PROFIL

Att förskolan har en kristen profil innebär konkret att vi t.ex. sjunger bordsbön, upptäcker kyrkorummet, deltar i gudstjänster, återberättar bibelns berättelser och lever värdegrunden. De är alltid frivilligt att delta och vi betonar återkommande att det finns många olika sätt att tro eller tolka omvärlden. Alla som arbetar här har en personlig kristen tro samtidigt som vi har en ömsesidig respekt för individens egen världsbild. Allas lika värde, omsorg om varandra och naturen är viktiga delar av vårt arbete.

Verksamhetens mål

- Arken strävar efter att vara en förskola där det finns möjligheter för varje barn att utvecklas till trygga och självständiga människor som utmanas i sitt lärande.

- Att barnen utifrån sina egna erfarenheter och från sin egen kunskap, ges möjligheter att lära sig om sig själva, andra människor och sin omvärld.

- Att med en ömsesidig respekt och alla människors lika värde samt med Lpfö-98(-16) som grund för verksamheten möta varje barn.

- Att erbjuda en kompetent och engagerad personal som, bland annat genom fortbildning, bidrar till att verksamheten håller hög kvalitet.

Allmän information

 

ANSÖK OM BARNOMSORG

Gör gärna ett studiebesök hos oss men boka tid först, kontaktuppgifter finns här nedan. Blankett för att ansöka om barnomsorg på Arken hittar du HÄR.

INSKOLNINGSSAMTAL

När barnet erbjudits plats på Arken sker ett inskolningssamtal. Efter det gör pedagog tillsammans med föräldrar upp en plan för inskolningen så det ska bli så bra som möjligt för barnet och familjen.

BARN TILL DAGLEDIGA FÖRÄLDRAR OCH ALLMÄN FÖRSKOLA

Barn till föräldralediga/arbetssökande har rätt till att vara på förskolan 15 tim/veckan tisdag-torsdag mellan klockan 09.00 och 14.00. Från hösten det år barnet fyller tre år tillhör alla barn allmän förskola som är kostnadsfri 15 timmar/veckan.

PERSONAL

På förskolan arbetar sex personal varav fyra är förskollärare.

ÖPPETTIDER

06.30-17.30. Sommarstängt 2-4 veckor efter familjernas behov.

MAT

På Arken lagar vi maten själva av ekologiska och närproducerade råvaror så långt det är möjligt. Barnen har också möjlighet att påverka matsedeln. En dag i veckan lagar vi mat utomhus när årstiden tillåter.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Som förälder på förskolan är dina frågor och tankar viktiga för att ditt barn ska trivas hos oss. Förskolan är alltid öppen om man vill komma och vara med en dag. Varje höst har vi ett föräldramöte då nya och gamla familjer har möjlighet att mötas och lära känna varandra. På vårterminen har vi utvecklingssamtal kring varje barn med föräldrarna. De barn som ska sluta på förskolan erbjuds ytterligare ett samtal i januari det året barnet ska börja i förskoleklass.

TRADITIONER OCH FAMILJEFESTER

Årligen återkommande aktiviteter för familjen som fest vid första advent och sommarträffen på Västra gård i juni är uppskattade. Luciafirandet sker sedan några år utomhus och två gånger per termin deltar Arkens barn med familjer i församlingens familjegudstjänst. De äldsta barnen som ska börja i förskoleklass åker till Kalmar under våren och i juni månad övernattar man på förskolan.

FÖRÄLDRAAKTUELLT/SOCIALA MEDIER

Vi finns på Facebook som en sluten grupp där vi delar med oss det vi arbetet med under veckan. Eftersom vi värna om er integritet har vi som rutin att begära ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren för detta.