Orsa församling minskar antalet anställda

Kyrkorådet i Orsa församling har enhälligt fattat beslut att genomföra en organisationsöversyn som också innebär en neddragning av personalstyrkan motsvarade fyra heltidstjänster. Orsaken är en vikande ekonomi, och åtgärderna drabbar brett – präst- och musikertjänster, vaktmästar- och husmorstjänster. Förändringarna gäller från årsskiftet.

Svenska kyrkans intäkter från ”medlemsavgiften” – kyrkoavgiften – minskar när många medlemmar väljer att lämna kyrkan. Utvecklingen påskyndas av att den äldre delen av befolkningen är medlemmar i kyrkan (och betalar medlemsavgift) i mycket högre grad än de yngre. Orsa församling är inget undantag när det gäller denna utveckling. De närmaste åren kommer församlingens intäkter att minska ytterligare genom Corona-pandemins påverkan på samhällsekonomin och ett minskande skatteunderlag.

Ingen kan över tid ha större kostnader än intäkter. Kyrkorådet har mot den bakgrunden beslutat dels att församlingen ska ha en budget som är i balans, dels ha en organisation som klarar att genomföra den grundläggande uppgift som gäller för alla församlingar: gudstjänstfirande, diakoni, undervisning och mission. Verksamhet som bedrivs, men som inte riktigt ryms inom dessa begrepp, kommer att prioriteras ner.

Svenska kyrkan har också statens uppdrag att bedriva begravningsverksamheten i Sverige (utom i Stockholm och Tranås), och den finansieras av en begravningsavgift som alla medborgare betalar, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej. Begravningsverksamheten påverkas därför inte av förändringarna. 

Trots de beslutade neddragningarna räknar Orsa församling med att kunna bedriva en verksamhet i närheten av dagens nivå.

För mer information, kontakta gärna Mats Hulander, t.f. kyrkoherde,
tel 0250-55 24 90