Svåra ord

De flesta branscherna använder sig av fackspråk, Svenska kyrkan är inget undantag i det fallet. Här finns förklaringar på några av de vanligt förekommande fackuttrycken som används inom kyrkan.

Advent

Ankomst. De fyra adventssöndagarna inleder "kyrkoåret" och utgör julens förberedelsetid.

Agenda

Skriven eller tryckt ordning för en gudstjänst.

Agnus Dei

Guds lamm. Agnus Die kallas den hymn som sjungs i mässan före nattvarden.

Alba

Vitt fotsida plagg med krage eller huva och skärp som präster och diakoner bär.

Alla helgons dag

Helgdag som firas på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november.

Alla själars dag

Har sedan medeltiden firats den 2 november som en minnesdag för alla troende döda. I Svenska kyrkan firas Alla själars dag på söndagen efter Alla helgons dag.

Amen

Hebreiskt ord som avslutar en bön och betyder att man instämmer, "ske allt så".

Amos

En herde och profet från 700-talet f. Kr.  vars bok i Gamla Testamentet vänder sig mot orättvisorna i samhället.

Antipendium

Förhänge, textil som oftast finns i kyrkoårets olika färger och hängs framför altaret.

Askgrav

Kollektiv gravplats som till skillnad från minneslund inte är anonym.

Askonsdagen

Första dagen i fastan, onsdagen i veckan efter Fastlagssöndagen.

Bebådelse

Meddelande om något som kommer att inträffa, främst används ordet om den händelse när ärkeängeln Gabriel uppsöker jungfru Maria och berättar att hon ska föda en son.

Bibeln

Böcker, den heliga Skrift, Guds ord och Böckernas bok. Bibeln är den bok som översatts till flest språk och som anses vara den mest spridda och lästa boken i världen. Gamla testamentet, GT innehåller 39 böcker och Nya testamentet, NT 27 st.

Bikt

Enskild syndabekännelse inför en präst. Den som biktar sig bekänner sin synd genom personlig redogörelse varefter prästen meddelar Guds förlåtelse. Bikten är ett av kyrkans "sakrament".

Biskopsmöte 

Består av stiftens 13 biskopar och sammankallas av ärkebiskopen som är mötets ordförande. Biskopsmötet är ett rådslag mellan biskoparna, i för kyrkan viktiga frågor. Biskopsmötet har även ett kollegialt tillsynsansvar över biskoparnas verksamhet.

Bisättning

Förflyttning av stoftet av en avliden till gravkapell eller bårhus.

Bursa

Pärmliknande fodral till "corporalet" den duk på vilken måltiden dukas under mässan. Bursan är ofta tillverkad i samma tyg som "mässhake" och "antependium".

Celebrera

Att fira mässa vilket man gör under en gudstjänst med nattvard. Den präst som håller i (förrättar) nattvarden celebrerar mässan.

Columbarium

Ett gravrum där kistor eller urnor förvaras.

Corporale

Duk av linne på vilken måltiden dukas vid mässan.

Diakoni

Kyrkans och församlingens ansvar för människors sociala situation. Internationell diakoni kallas kyrkans bistånd och hjälp till människor i andra länder.

Ekumenik

Världsomfattande. Begreppet används om kyrkornas och de kristna samfundens arbete för enhet. Kan till exempel vara "ekumenisk gudstjänst" som innebär att Svenska kyrkan och en frikyrka ex. Pingstkyrkan firar gudstjänst tillsammans.

Electus/electa

Electus/electa används om en biskop som blivit vald men inte ännu vigts till biskop.

Emeritus

Pensionerad präst eller biskop.

Eukaristi

Tacksägelse. Benämning på nattvarden.

Griftefrid eller gravfrid

Ett lagfäst skydd som avser kvarlevorna efter en avliden och innebär att man inte får vanära eller skada dessa eller graven och kyrkogården eller begravningsplatsen.

Herdabrev

Ett brev från biskopen till stiftets församlingar. Herdabrev kan även skrivas i form av en bok som skickas till församlingarna.

Katekes

Sammanfattande lärobok om den kristna trons innehåll.

Komminister

Församlingspräst i Svenska kyrkan. För att inneha en komministertjänst krävs ett års tjänstgöring som pastorsadjunkt.

Kommunion

Gemenskap. Ordet används om nattvardens måltid.

Kontrakt

Beteckning på ett antal pastorat i ett stift som utgör en kontraktsprosts tjänstgöringsområde. I Örnsköldsviks är det alla församlingar i kommunen. Örnsköldsviks kontrakt.

Kontraktsprost

Präst som utses av biskopen att hjälpa till med ledning och tillsyn i församlingarna. Kontraktsprosten gör även på biskopens uppdrag visiter i stiftets församlingar. I Örnsköldsviks kontrat är Marie Edström kontraktsprost.

Kräkla

Biskopsstav som symboliserar herdestaven.

Kyrklig samfällighet

Ekonomisk samverkan mellan församlingar i Svenska kyrkan. Samfälligheten har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter, är arbetsgivare för alla anställda, har det yttersta ansvaret för den fasta egendomen och är huvudman för begravningsverksamheten.

Svenska kyrkan Örnsköldsvik ingår inte i någon samfällighet.

Kyrkliga handlingar

Dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster.

Kyrkoherde

I Svenska kyrkan den präst som har lednings- och chefsansvar för ett pastorat eller en församling. Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling bär titeln domprost.

Kyrkoordningen

Det inomkyrkliga regelverket som sedan år 2000 trädde i kraft och ersatte 1992 års kyrkolag. Dock finns det fortfarande lagar som särskilt gäller för Svenska kyrkan bland annat lag (1998:1591) om Svenska kyrkan där riksdagen reglerar Svenska kyrkans identitet  som trossamfund, organisationens uppbyggnad, kyrkoavgiften, den kyrkliga egendomen och vilken offentlighetsprincip som ska råda i Svenska kyrkan.

Kåpa

Plagg som bland annat används av biskop. Praktfullt broderad och bärs ovanpå alban eller röcklinet.

Mitra

Huvudbonad som biskopen bär.

Mässhake

Mässhaken är ett överplagg som prästen bär över alban och stolan vid nattvardsfirande och är ett ärmlöst plagg som hängs över axlarna. Mässhakens färg följer de liturgiska färgerna och är ofta rikt dekorerad.

Officiant

Beteckning på präst som förrättar (håller i) gudstjänst, dop, vigsel eller begravning.

Pastorat

En eller flera församlingar som utgör en kyrkoherdes tjänstgöringsområde.

Pastorsadjunkt

Titel på präst i Svenska kyrkan under första året efter prästvigningen, innan prästen fått en tillsvidare anställning. Pastorsadjunktsåret är ett utbildningsår och prästen har under denna tid alltid en handledare.

Prästlönetillgångar

Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar.

Retreat

Att dra sig tillbaka för meditation, läsning, bön och gudstjänst.

Röcklin

Vitt fotsida eller knälångt plagg som kan användas vid gudstjänst av såväl präst som lekman.

Stiftsadjunkt

Prästtjänst på stiftsnivå, oftast med arbetsuppgifter inom ett särskilt ansvarsområde som till exempel gudstjänstliv.

Stola

Brett textilband som bärs över alban eller röcklinet. Stolan finns i kyrkoårets färger och bärs av diakoner, präster och biskopar.

Visitation

Besök, används om biskops- och prostvisitation. Biskopen och kontraktsprosten besöker församling eller pastorat för att utöva tillsyn och ge råd och inspiration.