Meny

Vad är sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan - för patienter, anhöriga och personal

Sjukvården vilar på en humanistiskt präglad människosyn. Denna förutsätter ett tvärvetenskapligt kompetens- och erfarenhetsutbyte och en helhetssyn som inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter på den enskilda människan.

I sjukhuskyrkans identitet ingår att uppfatta och bekräfta de outtalade existentiella frågorna och individen som uttrycker dem. Det är viktigt att vara en samtalspartner i sökandet efter tänkbara svar på dessa frågor. Att samverka med sjukvården i tolkning och förståelse av en människas sjukdomssituation är också en del av denna identitet.

Sjukhuskyrkan är en diakonal och själavårdande verksamhet. Vi möter på olika sätt människors frågor, rädsla, vanmakt och oro inför framtiden. Vårt uppdrag är att finnas hos dem som behöver någon som har tid, och som kan lyssna utan att fly det svåra. Gud är med och nära människan i hennes kamp.

Här möter kyrkans teologi människors livsvillkor. Här nöts och formas teologin till ett språk som når människor idag. Vi får gå med ett stycke av vägen...