Werner Augustssons skogsfastighet

Ansökan om stöd för miljöinvestering

Oppmanna-Vånga församling har ansökt om stöd för skötsel av natur- och kulturmiljöer på fastigheten Södra Mjönäs 2:11, ett område på 2,8 ha. Stödet kallas Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet och finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av stödåtgärder

Stödåtgärderna består i att röja bort träd som inte har naturvärden om de står inom ca 1 meter från kulturlämningarna. Träd som är svåra att kapa vid marken kapas på 1,3 meters höjd såsom kulturstubbar. Merparten av granen avverkas i hela området. Stödåtgärderna består också i att spara grupper med smågranar som inte håller massaved till fågellivet samt spara aspar till fågellivet. Ädellövet gynnas. All död ved lämnas. Minst 5 högstubbar/ha kapas i främst björkar med skorpbark. Körskador får inte ske på mark och lämningar. Riset nyttjas att köra på. Kör inte på de blötaste ställena. Skördaren lägger in virket på fastare mark till skotaren. Undvik avverkning i april-juli under häckningsperioden. Undvik nedrisning av kulturlämningarna och körskador på dem.

Beskrivning av miljömål

Målet är att bevara och utveckla grova lövträd och gamla tallar samt synliggjorda och bevarade kulturlämningar. Bärande träd och buskar finns kvar liksom död ved.