Vårt uppdrag, fisk, kyrkfönster
Foto: Ingrid Eliasson

Ett utmanande och viktigt uppdrag

Vi tror att ett av samtidens stora uppdrag för kyrkan är att öka männi­skors livsmod. Det gör vi bland annat genom att fira gudstjänst, undervisa samt utöva diakoni och mission.

Vårt viktigaste styrdokument Församlingsinstruktion 2015 ägs gemensamt av församlingen och stiftet. Instruktionen beskriver vår vision om huvuduppgifterna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i ljuset av våra fem målgrupper: barn, ungdomar, människor mitt i livet, äldre och människor med särskilda behov. Vart fjärde år förnyas församlingsinstruktionen och blir resultatet av mångas arbete och tankar.

Våra fem målgrupper

Barn • Barnen ska ha en central plats i vår församling, de ska känna sig respekterade och sedda. Genom att inkludera och göra barnen delaktiga i församlingens verksamhet gör vi också församlingen hel.

.

Ungdomar • Vi vill vara ungdomarnas självklara ”andra hem” där det bildligt talat finns ett köksbord att slå sig ner vid. Vi vill möta var och en med respekt och ge utrymme för samtal.

.

Mitt i livet •  Vi vill möta människor som brottas med att få tiden att räcka till för barn, barnbarn, arbete och för att reflektera över sina liv. Vi finns också till för dem som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa eller saknar ekonomiska marginaler.

.

Äldre • Vi vill finnas till för äldre människor som ofta har en stark kyrkotradition och en etablerad relation till kyrkan. Bland dem finns människor med stabil ekonomi och hälsa, men också de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa eller saknar ekonomiska marginaler.

.

Besökande med särskilda behov • För de utsatta grupper som söker sig till Öckerö vill vi vara en diakonal kyrka som gör skillnad. Att finnas till för människor med skiftande behov tror vi gagnar både oss som kyrka och dem vi får möjlighet att finnas till för.

Våra fyra viktiga uppgifter

Gudstjänst •  Gudstjänsten ska vara en plats som ger andlig återhämtning, energipåfyllnad och utrymme för individens gudsmöte, kanske som svar på något man söker, men inte finner någon annanstans. Den ska tydligt knyta an till vardagen, visa på något nytt och kanske till och med utmana. Den ska sätta ord på hur Gud är närvarande och relevant i människors vardag och sammanfläta nuet med ett större sammanhang. Vi vill erbjuda gudstjänster med olika uttryck och innehåll.

.

Undervisning • Vi vill erbjuda undervisning för alla åldrar, även utanför gudstjänsten. Denna undervisning blir, precis som konfirmationen, en förlängning av dopet och ett livslångt lärande om tros- och livsfrågor. Vi vill förmedla livsmod och Guds kärlek.

.

Diakoni • Vi ska visa omsorg och medmänskligt ansvar. Vi ska stödja människor som på något sätt är utsatta och far illa. Vi ska erbjuda möjligheter till samtal, enskilt såväl som i grupp, till exempel kring ”existentiell hälsa” eller bearbetning av sorg och kris.

.

Mission • Vi vill göra kyrkan tillgänglig, för att på ett konkret sätt visa på öppenhet. Jesus bjuder oss att komma som vi är, det vill vi på alla sätt poängtera. När livet tar en oönskad vändning och människor ställs inför att ompröva sina övertygelser vill vi finnas där. Vi vill väcka frågor runt tro och existens och vara tillgängliga för såväl enkla som djupa samtal om tro och liv.